Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Założenia projektu

Projekt systemowy "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej"
W roku 2015 w ramach projektu systemowego "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej" wsparciem objęte zostanie 25 osób mieszkających na terenie powiatu sejneńskiego. Udział w projekcie wezmą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożone wykluczeniem społecznym, a wszczególności:

a) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

b) osoby młode w wieku 15-30 lat,
c) inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zarejestrowane lub nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Uczestnicy projektu zrealizują następujące formy aktywnej integracji:
  1. aktywizacja zawodowa - poradnictwo zawodowe,
  2. aktywizacja edukacyjna - kursy nadające lub podnoszące kwalifikacje zawodowe,
  3. aktywizacja zdrowotna - turnus rehabilitacyjny dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
  4. aktywizacja społeczna - warsztaty nt. równości szans kobiet i mężczyzn.
Formy wsparcia będą dostosowane do indywidualnych preferencji uczestników. We współpracy z psychologiem, doradcą zawodowym oraz pracownikiem socjalnym zostaną opracowane diagnnozy potrzeb uczestnika projektu.