Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Grupa docelowa 2013

Do projektu zaprosiliśmy 90 osób, w tym 5 osób kontynuujących udział w projekcie, zamieszkałych na terenie powiatu sejneńskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), w tym:

a)      Co najmniej 18 os. z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (20% wszystkich uczestników);

b)      Co najmniej 30 os. będą stanowiły młodzież w wieku 15-30 roku życia (33% wszystkich uczestników);

c)       Inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zarejestrowane lub niezarejestrowane w PUP.

Wymienione wyżej grupy wymagają intensywnej aktywizacji oraz wykazują gotowość do współpracy na rzecz poprawy swojej sytuacji społecznej i zawodowej. Osoby zakwalifikowane do projektu, borykają się z różnymi problemami i barierami uniemożliwiającymi im pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Często zmuszeni są korzystać  ze świadczeń i usług pełnionych przez instytucje pomocy społecznej.

Projekt systemowy „Nowe Jutro - program integracji zawodowej i społecznej” zwiększy szanse osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na znalezienie zatrudnienia, da szansę poprawy sytuacji życiowej i zawodowej, wzmocni wiarę w siebie uczestników.