Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Założenia projektu 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach rozpoczęło  VI edycję projektu systemowego „Nowe Jutro - program integracji zawodowej i społecznej”.

Duże zainteresowanie poprzednimi edycjami projektu  wskazuje na ogromne potrzeby społeczności lokalnej, która chętnie korzysta z oferty szkoleń i kursów nadających lub podnoszących kwalifikacje zawodowe, doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego oraz wielu innych działań skierowanych do ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

 

W roku 2013 działaniami projektu zostanie objętych 90 osób mieszkających na terenie powiatu sejneńskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) w szczególności:

 

- osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

- osoby młode w wieku 15-30 lat,

- inne osoby zagrożone wykluczaniem społecznym zarejestrowane lub nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących instrumentów aktywnej integracji:

-          aktywizacja zawodowa – poradnictwo zawodowe, warsztaty i indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, staże;

 

-          aktywizacja edukacyjna – kursy nadające lub podnoszące kwalifikacje zawodowe m.in.  kurs prawa jazdy kat. B, kat. C, kurs zdobienia potraw- carvingu, kurs technik sprzedaży z obsługą kas fiskalnych,  kurs decoupage, kurs wózków jezdniowych, dodatkowo odbędą się warsztaty z przedsiębiorczości oraz zajęcia związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub licealnym, w tym  korepetycję z języka angielskiego i korepetycje z przedmiotów ścisłych, zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego bądź mającego na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego i in.;

 

-          aktywizacja zdrowotna – turnus rehabilitacyjnym, terapia psychologiczna i in.;

 

-          aktywizacja społeczna – wsparcie psychologiczne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty z przedsiębiorczości, spotkania grupy socjoterapeutycznej, grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy, warsztaty informacyjno edukacyjne „Stop dla przemocy”.

 

Beneficjenci projektu systemowego wezmą udział w warsztatach podnoszących wiedzę z zakresu równości płci pt. "Równość szans kobiet i mężczyzn".

 

W ramach działań środowiskowych można skorzystać z porad specjalistów, którzy są dostępni podczas dyżurów, tj. radcy prawnego, psychologa. Odbędzie się wyjazd integracyjny w formie jednodniowej wycieczki.