Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Założenia projektu 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach od stycznia 2012 rozpoczęło kolejną edycje projektu systemowego "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej".
W bieżącym roku grupę docelową projektu stanowią osoby:
           - niepełnosprawne,
           -  zagrożone wykluczeniem społecznym: 
                                 • w tym młodzież, która opuściła rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, i in. młodzież w wieku od 15 lat do 25 roku życia, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem (w tym z rodzin naturalnych i zastępczych)młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
                                 • samotnie wychowujące dzieci;
                                 • zarejestrowane lub nie zarejestrowane w PUP.


Łącznie w roku 2012 planujemy objąć wsparciem 123 osoby.


Beneficjenci projektu mogą skorzystać z trzech z czterech form aktywnej integracji:
• zawodowej - doradcy zawodowi przeprowadzą warsztaty aktywizacji zawodowej obejmujące m.in. tematykę rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy warsztatów będą mogli skorzystać z zajęć indywidualnych. Po zakończeniu warsztatów doradca, psycholog i pracownik socjalny sporządzą diagnozę preferencji zawodowych każdemu uczestnikowi projektu.
• edukacyjnej - w ramach tego instrumentu uczestnicy projektu systemowego będą mogli wziąć udział w wybranym przez siebie kursie: prawa jazdy kat. "B", "C", "Profesjonalnego sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych", "Kursie wizażu i stylizacji", " Kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli w wózkach wyposażonych w te urządzenia" oraz z korepetycji z języka angielskiego,
• zdrowotnej - 32 osobom niepełnosprawnym zostanie sfinansowany dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w nadmorskim sanatorium.
• społecznej - zostaną zorganizowane zajęcia grupowe oraz indywidualne z psychologiem oraz  warsztaty mające na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych uczestników projektu.


Beneficjenci projektu systemowego weznął udział w warsztatach podnoszących wiedzę z zakresu równości płci pt. "Równość szans kobiet i mężczyzn".


Zostanie utworzona grupa socjoterapeutyczna.


W ramach działań środowiskowych można skorzystać z porad specjalistów, którzy są dostępni podczas dyżurów, tj. radcy prawnego, psychologa, pedagoga. Odbędzie się wyjazd integracyjny w formie wycieczki do Olsztyna wraz z pobytem w AQUA PARKU w  Pluskach.