Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Założenia projektu 2009

Projekt "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży" realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Program Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie


Projekt realizowany jest od 2008r. Na koniec wzięło w nim udział 85 osób. Była to młodzież w wieku od 15 do 25 lat dzieliła się na trzy grupy:

 • opuszczający rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 • przebywający w rodzinach zastępczych, potrzebującą wsparcia z pomocy społecznej;
 • przebywający w rodzinach naturalnych, potrzebującą wsparcia z pomocy społecznej;

Wybór osób do projektu nie był przypadkowy. Osoby z w/w grup docelowych potrzebowały realnej zmiany w życiu. Z uwagi na swój młody wiek miały trudności z podjęciem pracy oraz niskie kwalifikacje zawodowe, bardzo często nieprzydatne na rynku pracy. Wymagały wsparcia z zewnątrz. Potrzebowały także wsparcia w procesie wprowadzenia zmian w swoim życiu. Projekt był ich szansą na wzmocnienie samooceny, wyjście na zewnątrz, znalezienie pracy oraz zmianę dotychczasowej egzystencji. Zgodnie z predyspozycjami zawodowymi wszyscy Beneficjenci Ostateczni uczestniczyli w wybranych przez siebie kursach zawodowych.


Pierwsza edycja projektu rozpoczęła się 11.07.2008r. a zakończyła 31.12.2008r. partnerem w projekcie było Stowarzyszenie "KRUSZNIA" . Realizacja projektu miała na celu ułatwienie wejścia w dorosłe życie, a w szczególności na rynek pracy, młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo- wychowawcze W projekcie wzięło udział 13 osób. Z uczestnikami zostały podpisane kontrakty socjalne, które obejmowały program aktywnej integracji społecznej i zawodowej. Dodatkowo każdy z beneficjentów miał możliwość spotkania się z pracownikiem socjalnym podczas pełnionych przez niego dyżurów, w biurze projektu.

Drugą edycję projektu realizowaliśmy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "KRUSZNIA". Grupę docelową projektu stanowiły osoby wykluczone społecznie, potrzebujące wsparcia z pomocy społecznej. Do projektu zgłosiło się 106 osób, w tym zakwalifikowały się 94 osoby, objętych wsparciem zostało 81 osób, na liście rezerwowej znajdowało się 13 osób. Do projektu powróciło 9 osób po zakończonym udziale w projekcie w 2008r.


Uczestnicy obu edycji projektu, zdeklarowali się do uczestnictwa w 3 z 4 form aktywnej integracji, tj. z instrumentu aktywizacji:

1. zawodowej - doradcy zawodowi przeprowadzili warsztaty aktywizacji zawodowej obejmujące m.in. tematykę rynku pracy, sporządzenie bilansu: umiejętności, doświadczeń zawodowych i wiedzy, dokumenty aplikacyjne, autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie zajęć indywidualnych przeprowadzony został również wywiad dotyczący sytuacji życiowej i zawodowej uczestników projektu.
2. edukacyjnej - w ramach tego instrumentu beneficjanci otrzymali refundację części kosztów związanych z pobieraniem nauki m.in. zwrot kosztów dojazdu do szkoły, zakup pomocy naukowych w tym wyprawki szkolnej. Zorganizowane zostały również kursy prawa jazdy kat. "B", "C", i "C+E", kurs obsługi komputera z podziałem na dwa moduły: podstawowy i zawansowany, kurs księgowości komputerowej, makijażu i wizażu, kurs "Stylizacja paznokci", ponadto kurs "Profesjonalny sprzedawca", "Obsługa kas fiskalnych", a także kurs fryzjerski, glazurniczy, masażu, kurs języka angielskiego oraz kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, kurs techniki psychologii sprzedaży i kurs "Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem technologii Flash".
3. zdrowotnej - finansowane były badania profilaktyczne i specjalistyczne niezbędne do odbycia kursów.
4. społecznej - przeprowadzone zostały zajęcia grupowe oraz indywidualne z psychologiem. W ramach integracji uczestników projektu zostały zorganizowane liczne wyjazdy z elementami warsztatowymi i artystycznymi mające na celu zachęcenie beneficjentów do rozwoju osobowościowegoDzięki udziałowi w projekcie uczestnicy osiągnęli zakładane cele szczegółowe:

 • zwiększenie motywacji do działania,
 • wzrost poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,
 • nabycie przez uczestników kwalifikacji zawodowych,
 • wzrost samooceny i motywacji do zmiany,
 • zapoznanie z metodami aktywnego poszukiwania pracy,
 • ożywienie społecznych relacji i umiejętności interpersonalnych,
 • wzrost zaradności życiowej i pewności siebie,
 • pomoc psychologa i doradcy zawodowego w przygotowaniu uczestników do zmiany swej sytuacji życiowej i samodzielnego działania.


Młodzież uczestnicząca w projekcie została uwiecznieni na zdjęciach, w czasie swoich zmagań na kursach i szkoleniach, które wszyscy ukończyli z wynikiem pozytywnym i otrzymali stosowne zaświadczenia.


Od 2010r. realizujemy kolejną trzecią edycję projektu. W Nowy Rok weszliśmy z solidnym bagażem doświadczeń i nadzieją na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych działań. Przewidywany okres realizacji projektu to styczeń - grudzień 2010r. Realizacja projektu rozpoczęła się od przeprowadzenia rekrutacji uczestników. Grupę docelową projektu stanowią osoby:

 • opuszczające rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 • przebywające w rodzinach zastępczych, potrzebującą wsparcia z pomocy społecznej;
 • przebywające w rodzinach naturalnych, potrzebującą wsparcia z pomocy społecznej;
 • niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, które chcą podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy,
 • osoby po odbytej karze pozbawienia wolności;
 • osoby uzależnione, po przebytej terapii odwykowej.

W wyniku rekrutacji wyłoniono 90 - osobową grupę beneficjentów ostatecznych.


W ramach projektu beneficjenci będą mogli nieodpłatnie skorzystać m.in. z:

 • kursów nadających lub podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz zajęć podnoszących atrakcyjność na rynku pracy,
 • treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
 • poradnictwa specjalistycznego,
 • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub licealnym,
 • zajęć w ramach kształcenia ustawicznego bądź mającego na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • udziału w Programie Rozwoju Osobowościowego - PRO ( osoby uzależnione, po przebytej terapii odwykowej),
 • rehabilitacji zdrowotnej - osoby niepełnosprawne


Zestawienia form aktywnej integracji

Projekt systemowy "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży" - w ramach tego instrumentu zorganizowane zostały kursy:

 • prawa jazdy kat. "B" (26 osób w tym 2 osoby, które nie ukończyły kursu),
 • prawa jazdy kat "C" (10 osób w tym 1 osoba, która nie ukończyła kursu),
 • prawa jazdy kat "C+E" (1 osoba),
 • stylizacja paznokci (5 osób),
 • profesjonalny sprzedawca (6 osób),
 • obsługa kas fiskalnych (5 osób),
 • fryzjerski (1 osoba),
 • glazurniczy (5 osób),
 • masażu (1osoba),
 • języka angielskiego (1osoba),
 • kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (16 osób),
 • tworzenie stron WWW z wykorzystaniem technologii Flash (1osoba).

w ramach tego instrumentu beneficjanci otrzymali refundację części kosztów związanych z pobieraniem nauki m.in. zwrot kosztów dojazdu do szkoły, zakup pomocy naukowych w tym wyprawki szkolnej.

w ramach tego instrumentu finansowane były badania profilaktyczne i specjalistyczne niezbędne do uczestniczenia w kursie prawa jazdy.

w ramach tego instrumentu doradcy zawodowi przeprowadzili warsztaty aktywizacji zawodowej obejmujące m.in. tematykę rynku pracy, sporządzenie bilansu: umiejętności, doświadczeń zawodowych i wiedzy, dokumenty aplikacyjne, autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie zajęć indywidualnych przeprowadzony został również wywiad dotyczący sytuacji życiowej i zawodowej uczestników projektu. Zostały również przeprowadzone zajęcia grupowe z psychologiem podczas wyjazdów integracyjnych.

W I półroczu 2009 przystąpiliśmy do realizacji projektu systemowego "Nowe Jutro - program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży".


Realizacja projektu ma na celu ułatwienie wejścia na rynek pracy młodzieży:

 • opuszczającej rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze, zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • przebywającej w rodzinach zastępczych, potrzebującej wsparcia z pomocy społecznej,
 • przebywającej w rodzinach naturalnych, potrzebujących wsparcia z pomocy społecznej.


Projekt zakłada zorganizowanie i sfinansowanie 4 bloków tematycznych:

 • Podniesienie samooceny uczestników: zostały przeprowadzone zajęcia grupowe z psychologiem na spotkaniu integracyjnym. Tematyka spotkań obejmowała zagadnienia dotyczące umiejętności społecznych, m.in. zostały przeprowadzone warsztaty z komunikacji interpersonalnej, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów;
 • Aktywizacja zawodowa: doradcy zawodowi przeprowadzą warsztaty aktywizacji zawodowej obejmujące m.in. tematykę rynku pracy, bilans: umiejętności, doświadczeń zawodowych i wiedzy, dokumenty aplikacyjne, autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie zajęć indywidualnych każdy z uczestników sporządzi z doradcą zawodowym "Indywidualny Plan Działania" - plan kariery zawodowej;
 • Dostosowanie kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy oraz sfinansowanie części kosztów nauki: zorganizowany został kurs prawa jazdy kat. "B", "C", "C+E", zostały także wypłacone środki pokrywające koszty nauki.
 • Spotkania integracyjne z elementami warsztatowymi: podczas spotkania integracyjnego zostały zorganizowane zajęcia zachęcające do rozwoju osobowościowego.

Do projektu zgłosiło się 99 osób, w tym zakwalifikowały się 94 osoby, objętych wsparciem zostało 81 osób, na liście rezerwowej znajduje się 13 osób, zaś nie zakwalifikowało się 5 osób. Z uczestnikami zostały podpisane kontrakty socjalne, które obejmą program aktywnej integracji społecznej i zawodowej. Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia możliwości w znalezieniu stałego zatrudnienia i osiągnięciu umiejętności czyniących młodzież atrakcyjną na rynku pracy.II PÓŁROCZE 2009r.

"Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży" - projekt systemowy PCPR w Sejnach

Projekt trwał od 01.01.2009r., do 31.12.2009r. udział w nim wzięło 81 osób. Dzieliły się one na trzy grupy docelowe:

 • Opuszczającą rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze, zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 • Przebywającą w rodzinach zastępczych, potrzebującą wsparcia z pomocy społecznej;
 • Przebywającą w rodzinach naturalnych, potrzebującą wsparcia z pomocy społecznej;

Wybór tych osób do projektu nie był przypadkowy. Osoby z w/w grup docelowych potrzebowały realnej zmiany w życiu. Miały trudności z podjęciem pracy oraz niskie kwalifikacje zawodowe, bardzo często nieprzydatne na rynku pracy. Wymagały wsparcia z zewnątrz. Potrzebowały także wsparcia w procesie wprowadzenia zmian w swoim życiu. Projekt był ich szansą na wzmocnienie samooceny, wyjście na zewnątrz, znalezienie pracy oraz zmianę dotychczasowej egzystencji.Projekt realizowany był zgodnie z założonymi zadaniami i harmonogramem zawartym w Umowie Ramowej projektu.

Głównymi założeniami projektu było:

 • zwiększenie motywacji do działania grupy docelowej,
 • wzrost poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,
 • nabycie przez uczestników kwalifikacji zawodowych,
 • wzrost samooceny i motywacji do zmiany,
 • zapoznanie z metodami aktywnego poszukiwania pracy,
 • ożywienie społecznych relacji i umiejętności interpersonalnych,
 • wzrost zaradności życiowej i pewności siebie,
 • pomoc psychologa i doradcy zawodowego w przygotowaniu uczestników do zmiany swej sytuacji życiowej i samodzielnego działania.

Każdy z uczestników projektu podpisał kontrakt socjalny, w którym zdeklarował się do uczestnictwa w 3 z 4 form aktywnej integracji, tj. z instrumentu aktywizacji:

I. zawodowej - zorganizowane zostały kursy prawa jazdy kat. "B", "C", i "C+E", kurs "Stylizacja paznokci", ponadto kurs "Profesjonalny sprzedawca", "Obsługa kas fiskalnych", a także kurs fryzjerski, glazurniczy, masażu, kurs języka angielskiego oraz kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży i kurs "Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem technologii Flash".

II. edukacyjnej - w ramach tego instrumentu beneficjanci otrzymali refundację części kosztów związanych z pobieraniem nauki m.in. zwrot kosztów dojazdu do szkoły, zakup pomocy naukowych w tym wyprawki szkolnej.

III. zdrowotnej - finansowane były badania profilaktyczne i specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia.

IV. społecznej - doradcy zawodowi przeprowadzili warsztaty aktywizacji zawodowej obejmujące m.in. tematykę rynku pracy, sporządzenie bilansu: umiejętności, doświadczeń zawodowych i wiedzy, dokumenty aplikacyjne, autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie zajęć indywidualnych przeprowadzony został również wywiad dotyczący sytuacji życiowej i zawodowej uczestników projektu. Zostały również przeprowadzone zajęcia grupowe z psychologiem podczas wyjazdów integracyjnych.Uczestnicy projektu uwiecznieni zostali na zdjęciach, w czasie swoich zmagań na kursach i szkoleniach, które wszyscy ukończyli z wynikiem pozytywnym i otrzymali stosowne zaświadczenia. Uczestnicy odbyli również spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. Przeszli całą zaplanowaną ścieżkę uczestnictwa w projekcie. Za swoją ciężką pracę otrzymali certyfikaty na uroczystym zakończeniu projektu w dniu 29.12.2009r.