Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Przetargi archiwalne

Do wszystkich Wykonawców, którzy złozyli oferty w postepowaniu przetargowym nr Nowe jutro/05/2013 na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat „B” i „C” i innych kursów zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu systemowego „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej”.

Ogłoszenie

 Do Wszystkich Wykonawców,którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowymna zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psycho - społecznych

Ogłoszenie

 


Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat B i C i innych kursów zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu systemowego Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu informacyjno - edukacyjnego Stop dla przemocy i poradnictwa psychologicznego.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Informacja o złożonych ofertach, wyborze oferty najkorzystniejszej po powtórzonej przez Zamawiającego czynności oceny ofert w postępowaniu przetargowym na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psycho - społecznych - pobierz


 Zamówienie udzielane w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI, KTÓRA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000,00 EURO na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psycho - społecznych

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


 Informacja o wyniku postępowania przetrgowego na organizacje 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w oraz transporu uczestników. 

 

Sejny 13.05.2013r.

Do

Wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym na zorganizowanie 14 dnioweg turnusu rehabilitacyjnego w nadmorskiej miejscowości oraz transport Uczestników

Informacja o złożonych ofertach, wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty:

Część I - zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego

Wykonawca

Kryterium cena

Kryteria ilość zapewnionych wydarzeń rekreacyjno - kulturalnych

Kryterium atrakcyjność i bezpieczeństwo ośrodka

Informacje

Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego Katarzyna Piotrowska

ul. Bobrowiecka 9, budynek D1, pok206

60.000,00 zł

31,25 punktów

22

20 punktów

3

29,7 punktów

80,95 punktów

A1 Polska, ul St. Żeromskiego 60/73, 50-312 Wrocław

35.970,00

21

2

Oferta odrzucona

Zakład Usług Rehabilitacyjnych i Socjalnych „Nowak”, ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

50.024,00

37,45 punktów

25

20 punktów

3

29,7 punktów

87,15 punktów

Leszek Haratyk NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Urody Sanatorium Panorama Morska ul. Uzdrowiskowa 15, 76-107 Jarosławiec

50.500,00

37,36 punktów

25

20 punktów

3

29,7 punktów

87,06 punktów

Ośrodek Rehabilitacyjny- Wczasowy „Słowiniec”

ul. Promenada Słońca 24, 76-270 Ustka

37.470,00

50 punktów

26

20 punktów

3

29,7 punktów

99,7 punktów

Oferta wybrana jako najkorzystniejsza

            Zamawiający odrzucił ofertę firmy A1 Polska, która zaoferowała organizacje turnusu rehabilitacyjnego w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym Zorza, ul. 1 Maja 17, 72-420 Dziwnówek, który zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.maps.google.pl znajduje się w odległości 701 km od miasta Sejny i czas przejazdu wynosi 9 godzin 33 minuty. Uczestnikami turnusu będą osoby niepełnosprawne, które nie mogą być narażane na wielogodzinną podróż.

            Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SIWZ, str. 3: Baza ośrodka powinna znajdować się nie dalej niż 650 km od miasta Sejny.

            Podstawa prawna: Ustawa Pzp Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

            Umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana po upływie 5 dni od dnia publikacji i przekazania niniejszego zawiadomienia.

Część II - transport uczestników

Wykonawca

Kryterium cena

Informacje

Zakład Usług Rehabilitacyjnych i Socjalnych „Nowak”, ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

3,80

92,10 punktów

-

Ośrodek Rehabilitacyjny- Wczasowy „Słowiniec”

ul. Promenada Słońca 24, 76-270 Ustka

3,50

100 punktów

Oferta wybrana jako najkorzystniejsza

            Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana niezwłocznie po publikacji i przekazaniu niniejszego zawiadomienia.

 


 Zmian treści SIWZ

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Nr: Nowe jutro/02/2013

 

Zamówienie udzielane w trybie

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI, KTÓRA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000,00 EURO
 

 na zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w nadmorskiej miejscowości oraz transport Uczestników

 

Usługi rehabilitacyjne

 

85.31.25.00-4

 

 
 

Usługi przewozu osób

 

60.17.20.00-4

 

 

 

            Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.

 

 

 

W SIWZ jest:

 

OFERTA na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji specjalistycznych

 

NIE OTWIERAĆ PRZED: 09.05.2013 GODZINĄ 11.00

 

 1. I.             Miejsce oraz termin składania o otwarcia ofert.
 2. Oferty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, woj. podlaskie pokój nr 2

 

 

 

 1. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 09.05.2013 r. o godzinie 10.00.

 

 

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, woj. podlaskie pokój nr 2, dnia 09.04.2013 r. o godzinie 11.00.

 

 

 

W SIWZ jest:

 

OFERTA na zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w nadmorskiej miejscowości oraz transport Uczestników

 

NIE OTWIERAĆ PRZED: 09.05.2013 GODZINĄ 11.00

 

 

 

 1. I.             Miejsce oraz termin składania o otwarcia ofert.
 2. Oferty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, woj. podlaskie pokój nr 2

 

 

 

 1. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 09.05.2013 r. o godzinie 10.00.

 

 

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, woj. podlaskie pokój nr 2, dnia 09.05.2013 r. o godzinie 11.00.

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w ofertach.

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 Do
      Wszystkich Wykonawców,
      którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym
      zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji specjalistycznych.

 Informacja o złożonych ofertach, wyborze oferty najkorzystniejszej po powtórzonej przez Zamawiajacego czynności oceny ofert:

Numer oferty   Nazwa/Imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy  Cena ofertowa   Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena  Ilośc otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie Dodatkowe informacje
1 Centrum Dworactwa i Edukacji
ul. Targowa 16A/75, 25-520 Kielce 
Częśc I cena za 1godzinę: 74,00 zł    53,36    40 -
Częśc II cena za 1 godzinę: 71,00 zł    60    40 Oferta wybrana jako najkorzystniejsza
 2

7 Wizji Grzegorz Mikucki, ul. E. Orzeszkowej 36a/5,19-300 Ełk

Częśc I-    -   -
Częśc II cena za 1 godzinę: 80,00 zł    53,25    40 -
3 Oferta wspólna: Monika Milewska- Brzozowska, ul. Waryńskiego 21/4,16-400 Suwałki, Joanna Śliwowska ul.Paweckiego 32,16-400 Suwałki Częśc I Cena za 1 godzinę: 59,90 zł  60    40 Oferta wybrana jako najkorzystniejsza
Częśc II-    -   -


 Oferty nie podlegają odrzuceniu, wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

 Umowy w sprawie zmamówień publicznych zostaną podpisane niezwłocznie po przesłaniu niniejszej informacji.


 

Przetarg na zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w nadmorskiej miejscowości oraz transport Uczestników
Numer ogłoszenia: 175694 - 2013; data zamieszczenia: 02.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach , ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, woj. podlaskie, tel. 87 517 34 15, faks 87 517 34 15.
• Adres strony internetowej zamawiającego: pcpr.sejny.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: na zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w nadmorskiej miejscowości oraz transport Uczestników.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w nadmorskiej miejscowości dla uczestników projektu systemowego Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie realizowane będzie w następujących częściach: Część I - Realizacja turnusu rehabilitacyjnego w nadmorskiej miejscowości. Szczegółowe informacje: Przedmiotem zamówienia są usługi rehabilitacyjne w formie 14 - dniowego turnusu rehabilitacyjnego w nadmorskiej miejscowości, dla jednej grupy składającej się z 30 osób, w tym 20 osób niepełnosprawnych z następującymi dysfunkcjami: dysfunkcja narządu ruchu w tym: stwardnienie rozsiane, epilepsja, upośledzenie umysłowe, dysfunkcja narządu słuchu, choroba metaboliczna, dysfunkcja narządu wzroku, schorzenie układu krążenia, choroba psychiczna, choroba nowotworowa, zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, schorzenia neurologiczne oraz 8 ich opiekunów i 2 osób z kadry PCPR. 1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30 czerwca 2013 r. 2. Baza ośrodka powinna znajdować się nie dalej niż 650 km od miasta Sejny. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować turnus zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007, Nr 230, poz.1694), a w ramach realizacji zamówienia w szczególności zapewnić: w zakresie położenia ośrodka: - wypoczynek w jednym obiekcie sanatoryjnym lub wypoczynkowym (dla całej grupy), uprawnionym do realizacji turnusów rehabilitacyjnych, zlokalizowanym w odległości do 500 m od plaży nadmorskiej oraz zapewniającym utwardzone, wyrównane dojście do plaży nadmorskiej; - wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne, z których korzystać będą uczestnicy m.in.: stołówka, baza rekreacyjna, baza zabiegowa itp., dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. winda, podjazd, itp.). w zakresie zakwaterowania: - rozlokowanie uczestników w 2, 3 i 4 osobowych pokojach z pełnym węzłem sanitarnym wyposażonych w: telewizor z pilotem, telefon, czajnik bezprzewodowy, lodówkę, ręczniki, ręczniki kąpielowe, itp. - wyposażenie pokoi i łazienek w rozwiązania architektoniczne dostosowane do każdego rodzaju niepełnosprawności. w zakresie wyżywienia: - 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) w położonej na terenie ośrodka sali w odległości nie większej niż 100 m od miejsca zakwaterowania, - w przypadku osób wymagających zastosowania specjalistycznej diety zagwarantowanie zbilansowanych, urozmaiconych posiłków dostosowanych do rodzaju schorzenia, - suchy prowiant na czas podróży w dniu wyjazdu. w zakresie bazy rehabilitacyjno - zabiegowej: - bezpłatna całodobowa opieka medyczna (stała opieka lekarska i pielęgniarska). Zabiegi rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych uczestników turnusu (co najmniej 2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie przez co najmniej 9 dni roboczych, wg zaleceń lekarza ośrodka na uczestnika pobytu, ustalone na podstawie informacji o stanie zdrowia wraz z dokumentacją medyczną. Zabiegi realizowane powinny być na terenie ośrodka, w którym zakwaterowani będą uczestnicy turnusu, - baza zabiegowa ośrodka winna obejmować minimum: fizykoterapię (elektroterapię, magnetoterapię, światłolecznictwo, hydroterapię, termoterapię, w tym krioterapię i ciepłolecznictwo), kinezyterapię, inhalacje, masaże, w tym hydromasaż, - badanie lekarskie na początku i na końcu turnusu, - w przypadku konieczności przewozu uczestnika do szpitala w trakcie trwania turnusu gwarancja bezpłatnego transportu, opieki pielęgniarskiej lub lekarskiej. w zakresie zaplecza rekreacyjno - rozrywkowego: - kadra gwarantująca prawidłową realizację programów turnusów - minimum jedna osoba, która posiada wykształcenie medyczne (lekarz medycyny) oraz co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia pielęgniarskie oraz co najmniej dwie osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku fizjoterapia i/lub rehabilitacja lub inne kwalifikacje dające kompetencje i umiejętności do prowadzenia zajęć kompensacyjnych z osobami niepełnosprawnymi. - bogata oferta zajęć integracyjno - rozrywkowych np. (ogniska, grillowanie, zabawy taneczne, wieczorki integracyjne, animacje tematyczne itp. wraz z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprez), wycieczki, w trakcie których uczestnicy będą mogli zwiedzić okoliczne atrakcje przyrodnicze i historyczne, - bezpłatny dostęp do infrastruktury sportowej, np. boiska do piłki siatkowej, koszykowej, wypożyczalnia sprzętu sportowego, wypożyczalnia rowerów itp. - bezpłatny dostęp do basenu wraz z wykwalifikowaną opieką ratowniczą- co najmniej 2 razy podczas pobyty, trwający jednorazowo 3 godziny, - bezpieczny - chroniony, ogrodzony teren ośrodka dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, - bezpłatny parking, - opłata taksy klimatycznej za wszystkich uczestników turnusu, jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka w miejscowości uzdrowiskowej, - oznakowanie miejsc, z których korzystać będą uczestnicy turnusu poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu systemowego, które otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy, - umożliwienie monitoringu realizacji zadania przez 2 pracowników PCPR w Sejnach oraz zapewnienie im bezpłatnego noclegu wraz z wyżywieniem. Część II - Przewóz uczestników turnusu rehabilitacyjnego do nadmorskiej miejscowości uczestników projektu systemowego. Szczegółowe informacje: Przedmiotem zamówienia jest przewóz w obydwie strony: uczestników turnusu rehabilitacyjnego z miasta Sejny (woj. Podlaskie) do nadmorskiej miejscowości odległej od Sejn nie dalej niż 650 km, w terminie ustalonym po podpisaniu umowy na część 1 zamówienia. Liczba przewożonych w obydwie strony, jednorazowo osób - 30. Ponadto wykonawca powinien spełnia następujące warunki: a) pojazd powinien posiadać niezbędne ubezpieczenie, ważne badania techniczne, b) cena jednego przejechanego kilometra zawierać powinna wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, c) autokar powinien być wyposażony w: - działającą klimatyzację, - indywidualne nawiewy powietrza i oświetlanie, - komfortowe rozkładane fotele oraz podnóżki. Pojazd podczas przewozu zostanie oznaczony zgodnie z wymaganiami dokumentu: Wytyczne w zakresie oznaczania projektów PO KL dostępnego na stronie www.efs.gov.pl w zakładce /Dokumenty. Oznaczenie pojazdu będzie polegało na wywieszeniu w oknie minimum przednim plakatu z dwoma podstawowymi logotypami PO KL i EFS z napisem informującym o wyjeździe współfinansowanycm przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tych samych zajęć w przypadku, jeżeli zamówiona ilość okaże się niewystarczająca lub jeżeli zaistnieje konieczność skierowania do udziału większej ilości Uczestników i/lub jeżeli w okresie następnych trzech lat od podpisania umowy koniecznym okaże się nabycie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, na przykład w ramach kolejnych projektów EFS i/lub w ramach podstawowej działalności zamawiającego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4, 60.17.20.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dla części I - Wykonawca winien posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia do organizacji turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych. Dla części II - Wykonawca winien posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia do świadczenia usług transportu samochodowego osób.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dla części I Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje i/lub będzie dysponował ośrodkiem rehabilitacyjnym położonym w nadmorskiej miejscowości, który spełnia wszystkie wymagania prawne i formalne niezbędne do organizacji turnusów rehabilitacyjnych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Dla części II Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje i/lub będzie dysponował pojazdem lub pojazdami spełniającymi wymagania z opisu przedmiotu zamówienia i będzie w stanie jednorazowo przewieźć Uczestników turnusu rehabilitacyjnego na miejsce i z powrotem.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.sejny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, woj. podlaskie pokój nr 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2013 godzina 10:00, miejsce: w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, woj. podlaskie pokój nr 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizacja turnusu rehabilitacyjnego.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi rehabilitacyjne w formie 14 - dniowego turnusu rehabilitacyjnego w nadmorskiej miejscowości (oddalonego do 650 km od miasta Sejny), dla jednej grupy składającej się z 30 osób, w tym 20 osób niepełnosprawnych z następującymi dysfunkcjami: dysfunkcja narządu ruchu w tym: stwardnienie rozsiane, epilepsja, upośledzenie umysłowe, dysfunkcja narządu słuchu, choroba metaboliczna, dysfunkcja narządu wzroku, schorzenie układu krążenia, choroba psychiczna, choroba nowotworowa, zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, schorzenia neurologiczne oraz 8 ich opiekunów i 2 osób z kadry PCPR..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 50
o 2. Ilość zapewnionych wydarzeń rekreacyjno - kulturalnych - 20
o 3. Atrakcyjność i bezpieczeństwo ośrodka - 30

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przewóz uczestników turnusu rehabilitacyjnego do nadmorskiej miejscowości uczestników projektu systemowego..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przewóz w obydwie strony: uczestników turnusu rehabilitacyjnego z miasta Sejny (woj. Podlaskie) do nadmorskiej miejscowości odległej od Sejn nie dalej niż 650 km, w terminie ustalonym po podpisaniu umowy na część 1 zamówienia. Liczba przewożonych w obydwie strony, jednorazowo osób - 30..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

SIWZ


 

Informacja o wyborze oferty

 Do
      Wszystkich Wykonawców,
      którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym
      zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji specjalistycznych.

 Informacja o złożonych ofertach, wyborze oferty najkorzystniejszej:

Numer oferty   Nazwa/Imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy  Cena ofertowa   Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena  Dodatkowe informacje
1 Centrum Dworactwa i Edukacji
ul. Targowa 16A/75, 25-520 Kielce 
Częśc I cena za 1godzinę: 74,00 zł    80,94 -
Częśc II cena za 1 godzinę: 71,00 zł    100 Oferta wybrana jako najkorzystniejsza
 2

7 Wizji Grzegorz Mikucki, ul. E. Orzeszkowej 36a/5,19-300 Ełk

Częśc I-    - -
Częśc II cena za 1 godzinę: 80,00 zł    88,75 -
3 Oferta wspólna: Monika Milewska- Brzozowska, ul. Waryńskiego 21/4,16-400 Suwałki, Joanna Śliwowska ul.Paweckiego 32,16-400 Suwałki Częśc I Cena za 1 godzinę: 59,90 zł    100 Oferta wybrana jako najkorzystniejsza
Częśc II-    - -


 Oferty nie podlegają odrzuceniu, wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

 


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pcpr.sejny.pl

Sejny: na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji specjalistycznych
Numer ogłoszenia: 161016 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach , ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, woj. podlaskie, tel. 87 517 34 15, faks 87 517 34 15.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: pcpr.sejny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji specjalistycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji dla uczestników projektu systemowe Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie realizowane będzie poprzez różne formy wsparcia w poniższych zakresach tematycznych: Część I - Przeprowadzenie Treningu kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji. Celem warsztatów: kształtowanie umiejętności społecznych, komunikacji interpersonalnej oraz rozwoju osobistego, a w tym: autoprezentacji, kreatywności i nastawienie do zmian, metod radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych, zwiększenia pewności siebie, poczucia wpływu na własne życie i możliwości dokonywania świadomych wyborów, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, zwiększenie motywacji do działania, naukę stawiania sobie celów i priorytetów. Zamówienie realizowane będzie w 7 grupach liczących nie więcej niż 15 osób, z czego 50% czasu trwania warsztatów przeprowadzić należy za pomocą aktywnych metod pracy z grupą. Termin realizacji części I: Warsztaty w grupach mają być przeprowadzone od podpisania umowy do 03.06.2013 r. dokładny termin warsztatu ustalony zostanie z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy. Indywidualne konsultacje odbędą się w miesiącu czerwcu 2013r. Wymiar czasu: 84 h zajęć warsztatowych w przeliczeniu 12 h na każdą z 7 oddzielnych grup oraz 30 h na indywidualne konsultacje z wskazanymi uczestnikami projektu. Łącznie 114 h. Miejsce realizacji zamówienia: teren miasta Sejny (zapewnienie miejsca realizacji zamówienia oraz poniesienie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do: - opracowania każdemu uczestnikowi projektu systemowego diagnozy preferencji społeczno - zawodowych (Indywidualny Plan Działania). Diagnozy powinny być sporządzone i przekazane Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć z grupą. - przygotowanie scenariusza przebiegu warsztatów, - zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika projektu (w tym jeden dodatkowy do dokumentacji projektowej), - oznakowania wszystkich dokumentów związanych z przygotowaniem i zorganizowaniem ww. warsztatu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007-2013 znajdującymi się na stronie www.efs.gov.pl; - usługi świadczone będą równolegle przez dwie osoby. Część II - Przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej w formie grupowych oraz indywidualnych konsultacji specjalistycznych. Cel warsztatu: przygotowanie uczestników projektu systemowego do aktywnego poruszania się na rynku pracy. W trakcie zajęć powinni zapoznać się z aktywnymi metodami poszukiwania pracy a tematyka warsztatów powinna obejmować m.in. przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami oraz omówienie dokumentów aplikacyjnych. Zamówienie realizowane będzie w 7 grupach liczących nie więcej niż 15 osób, z czego 50% czasu trwania warsztatów przeprowadzić należy za pomocą aktywnych metod pracy z grupą. Termin realizacji części II: Warsztaty w grupach mają być przeprowadzone od podpisania umowy do 03.06.2013 r. dokładny termin warsztatu ustalony zostanie z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy. Indywidualne konsultacje odbędą się w miesiącu czerwcu 2013r. Wymiar czasu: 56h zajęć warsztatowych w przeliczeniu 8 h na każdą z 7 oddzielnych grup oraz 30 h na indywidualne konsultacje z wskazanymi uczestnikami projektu. Łącznie 86 h. Miejsce realizacji zamówienia: teren miasta Sejny (zapewnienie miejsca realizacji zamówienia oraz poniesienie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do: - opracowania każdemu uczestnikowi projektu systemowego diagnozy preferencji zawodowych (Indywidualny Plan Działania).Diagnozy powinny być sporządzone i przekazane Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć z grupą. - zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika projektu (w tym jeden dodatkowy do dokumentacji projektowej), - oznakowania wszystkich dokumentów związanych z przygotowaniem i zorganizowaniem ww. warsztatu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007-2013 znajdującymi się na stronie www.efs.gov.pl; - usługi świadczone będą równolegle przez dwie osoby. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy Nowe jutro- program integracji zawodowej i społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE WYKONAWCY: 1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia oraz zorientowanie na osiągnięcie rezultatu organizowanych zajęć, którym jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych Uczestników projektu systemowego. 2. Wymagane jest, żeby Wykonawca na bieżąco monitorował osiąganie zakładanych rezultatów i po zakończeniu realizacji zamówienia przeprowadził ich ewaluację. Raport ewaluacyjny walidujący osiągnięcie zakładanych rezultatów w formie pisemnej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu. 3. Dokładne ustalenia i decyzje dotyczące realizacji zamówienia (takie jak szczegółowy harmonogram itp.) uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 4. Wykonawca określi telefony kontaktowe i numer faksu w celu dokonywania innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tych samych zajęć w przypadku, jeżeli zamówiona ilość okaże się niewystarczająca lub jeżeli zaistnieje konieczność skierowania do udziału większej ilości Uczestników i/lub jeżeli w okresie następnych trzech lat od podpisania umowy koniecznym okaże się nabycie usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, na przykład w ramach kolejnych projektów EFS i/lub w ramach podstawowej działalności zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 85.31.23.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje i/lub będzie dysponował: Część I co najmniej dwie osoby, które przeprowadzą równolegle Trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji, posiadające wykształcenie wyższe z zakresu psychologii oraz minimum roczne doświadczenie w poradnictwie psychologicznym i przeprowadziły taką ilość warsztatów z zakresu Treningu kompetencji i umiejętności społecznych lub w podobnym/równoważnym zakresie jaka odpowiada połowie I części zamówienia. Część II co najmniej dwie osoby, które równolegle przeprowadzą warsztaty aktywizacji zawodowej w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych konsultacji, posiadające wykształcenie wyższe oraz uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego (licencja doradcy zawodowego) oraz minimum roczne doświadczenie w poradnictwie zawodowym i przeprowadziły co najmniej taką ilość warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej, która odpowiada połowie II części zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60

 • 2 - Doświadczenie - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zleceniodawca zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: - osoby wskazane w ofercie jako odpowiedzialne za świadczenie usług za zgodą Zleceniodawcy będą mogły zostać zastąpione innymi, o nie niższych kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu, - zmianie mogą podlegać omyłki pisarskie nie rzutujące na zamiar i cel stron wynikający z umowy, - w przypadku zmian na liście Uczestników projektu i/lub Indywidualnych Planów Działania liczba osób biorących udział w poszczególnych kursach/szkoleniach warsztatach może ulec zmianie. Do obliczenia należnego wynagrodzenia zastosuje się wówczas algorytm (cena ryczałtowa za daną liczbę uczestników przewidzianych SIWZ x liczba Uczestników biorących udział w zajęciach).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.sejny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, woj. podlaskie pokój nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2013 godzina 10:00, miejsce: w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, woj. podlaskie pokój nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest przez Unie Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:

 1. SIWZ

Przetargi archiwalne

Informacje o przetargach archiwalnych umieszczane są na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Sejnach.