Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zobowiązane jest zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Nagrania wideo nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bogdan Fidrych- Kierownik jednostki
E-mail: biuro@pcpr.sejny.pl
Telefon: 87 5173415

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Starosta Sejneński
Adres: 16-500 Sejny, ul. 1 Maja 1
E-mail: biuro@powiat.sejny.pl
Telefon: 87 5173910
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres Budynku- ul. Piłsudskiego 34
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Piłsudskiego.
Przy wejściu do budynku, po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy.

W budynku nie ma windy. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma parkingu dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego w celu załatwienia sprawy pod warunkiem, że zgłoszą zamiar korzystania z usługi wybranego tłumacza języka migowego (lub tłumacza przewodnika) co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie. Potrzebę należy zgłosić kontaktując się za pośrednictwem e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl bądź przy pomocy innej osoby telefonicznie pod nr tel. 87 5173415  podając datę przybycia oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.