Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach.

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zobowiązane jest zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Nagrania wideo nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-23

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bogdan Fidrych- Kierownik jednostki
E-mail: pcpr@powiat.sejny.pl
Telefon: 87 5173415

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Starosta Sejneński
Adres: 16-500 Sejny, ul. 1 Maja 1
E-mail: biuro@powiat.sejny.pl
Telefon: 87 5173910
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres Budynku- Sejny, ul. Piłsudskiego 34
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Piłsudskiego.
Przy wejściu do budynku, po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy.

W budynku nie ma windy. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma parkingu dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego w celu załatwienia sprawy pod warunkiem, że zgłoszą zamiar korzystania z usługi wybranego tłumacza języka migowego (lub tłumacza przewodnika) co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie. Potrzebę należy zgłosić kontaktując się za pośrednictwem e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl bądź przy pomocy innej osoby telefonicznie pod nr tel. 87 5173415  podając datę przybycia oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.
Po otrzymaniu zgłoszenia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną.