Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach.

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zobowiązane jest zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach: http://www.pcpr.sejny.pl

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogdan Fidrych- Kierownik jednostki , pcpr@powiat.sejny.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48875173415. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Skargi i odwołania na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Starosta Sejneński
Adres: 16-500 Sejny, ul. 1 Maja 1
E-mail: biuro@powiat.sejny.pl
Telefon: 87 5173910
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres Budynku- Sejny, ul. Piłsudskiego 34
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Piłsudskiego.
Przy wejściu do budynku, po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy.

W budynku nie ma windy. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma parkingu dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego w celu załatwienia sprawy pod warunkiem, że zgłoszą zamiar korzystania z usługi wybranego tłumacza języka migowego (lub tłumacza przewodnika) co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie. Potrzebę należy zgłosić kontaktując się za pośrednictwem e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl bądź przy pomocy innej osoby telefonicznie pod nr tel. 87 5173415  podając datę przybycia oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.
Po otrzymaniu zgłoszenia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną.