Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Dofinansowanie do likwidacji barier

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom z niepełnosprawnością.
 
Bariery techniczne należy rozumieć jako bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie z niepełnosprawnością funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie takiej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym

Bariery w komunikowaniu się należy rozumieć jako ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie z niepełnosprawnością swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tej bariery powinna powodować umożliwienie osobom z niepełnosprawnością sprawniejsze i bardziej swobodne porozumiewanie się oraz przekazywanie informacji.
 
Zakup sprzętu musi być uzasadniony potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie z niepełnosprawnością wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach z dnia 29 stycznia 2019 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 1A/2020 z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i priorytetów dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują następujące zasady w zakresie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych:Pierwszeństwo w zakresie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych mają:

1)     dzieci i młodzież do 25 roku życia,

2)     osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby mające trudności w poruszaniu się (poruszające się o kulach, balkoniku, protezach, osoby niewidome i niedowidzące), które ze względu na stan zdrowia, typ schorzenia mają trudność w nawiązywaniu kontaktów społecznych,

3)     osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie  równoważne,

4)     osoby samotnie zamieszkujące,

5)     pozostałe osoby niepełnosprawne według kolejności wpływu kompletnych wniosków.
Ze względu na znaczny niedobór środków PFORN w stosunku do istniejących potrzeb osób niepełnosprawnych wprowadza się następujące zasady:

1)     w ramach likwidacji barier architektonicznych dofinansowaniu podlega jedynie zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac związanych z likwidacją barier,

2)     w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się dofinansowaniu podlegają w pierwszej kolejności wnioski osób w wieku do lat 25 oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niedowidzących i niewidomych,

3)     wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i technicznych wynosi maksymalnie do 95%, do kwoty 3.000 zł,

4)     wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi maksymalnie do 80%, do kwoty 1.500 zł.

5)     w szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyznać dofinansowanie w kwocie wyższej niż wskazanej w pkt 3 i 4.