Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny

Przedmioty ortopedyczne - przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (np. pretozy, kule, wózki inwalidzkie, itp.)

Środki pomocnicze - środki, które ułatwiają w znacznym stopniu lub umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (np. aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki, itp.)

Przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze zwane jako wyroby medyczne wydawanie na zlecenie są finansowane przez Narodowy Fundusz zdrowia.

Sprzęt rehabilitacyjny są to wszelkiego rodzaju urządzenia służące do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych mającej na celu osiągniecie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Sprzęt powinien być wskazany przez lekarza, i powinien służyć do rehabilitacji schorzeń wynikających z niepełnosprawności.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2022 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i priorytetów dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zmienionym Zarządzeniem Nr 1/2023 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach z dnia 19 stycznia 2023 r. obowiązują następujące zasady w zakresie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny:

1. Pierwszeństwo w zakresie dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny mają:

           1) dzieci i młodzież  do 25 roku życia,

           2) osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

           3) wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu kompletnych wniosków, do momentu wyczerpania środków finansowych.

2. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi maksymalnie do 70% kwoty limitu NFZ, bez dofinansowania wymaganego udziału własnego.

3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi maksymalnie 80% do kwoty 3.000 zł.

4. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu kompletnych wniosków, do momentu wyczerpania środków finansowych.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyznać dofinansowanie w kwocie wyższej niż wskazana w pkt. 3