Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Pomoc Prawna

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJE

Z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie. Zapisu na wizytę można dokonać pod numerem telefonu:  87 5173 906, 87 5173 910 (centrala) e-mail: kontrola@powiat.sejny.pl  lub zapisy na stronie: https://np.ms.gov.pl/

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej: składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Oświadczenie składają również osoby korzystające z pomocy poza punktem. Oświadczenie te odbiera udzielający pomocy.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej  o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym  lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 •  sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • nieodpłatną mediację,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • nieodpłatną pomoc prawną mogą uzyskać również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Dyżury:

 • KRASNOPOL ul. 1 Maja 1 (Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury ul. 1 Maja 1):
  czwartek       godz. 08.00-12.00
 • DYŻURY w PUŃSKU- internat LO ul. 11 Marca 16, pok. 21 parter:
  poniedziałek    godz. 08.00-12.00
  środa                godz. 12.00-16.00
 • DYŻURY w SEJNACH ul. Piłsudskiego 34 (Starostwo Powiatowe w Sejnach):
  poniedziałek     godz.  11.30-15.30
  wtorek              godz.  07.30-15.30
  środa                godz. 07.30-11.30
  czwartek          godz. 11.30-15.30
  piątek              godz.  07.30-15.30

 

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon) wówczas oświadczenie nie jest wymagane.