Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Założenia projektu 2008

Zestawienie form aktywnej integracji

Projekt systemowy "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej młodzieży usamodzielniającej się"
  • Kurs komputerowy (13 osób)
  • Kurs księgowości komputerowej (3 osoby)
  • Kurs makijażu i wizażu ( 3 osoby)
  • Kurs techniki sprzedaży (3 osoby)
  • Kurs prawo jazdy kat. "B" (5 osób)
  • Kurs prawo jazdy kat. "C" (2 osoby)
W ramach tego instrumentu doradcy zawodowi przeprowadzili warsztaty aktywizacji zawodowej obejmujące m.in. tematykę rynku pracy, sporządzenie bilansu: umiejętności, doświadczeń zawodowych i wiedzy, dokumenty aplikacyjne, autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna.

Zostały również przeprowadzone z każdym beneficjantem projektu indywidualne zajęcia z psychologiem, podczas których przeprowadzano ćwiczenia z zakresu zachowań interpersonalnych, metod radzenia sobie ze stresem, treningu asertywności.

W II półroczu 2008 przystąpiliśmy do realizacji projektu systemowego "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej młodzieży usamodzielniającej się".

Realizacja projektu mała na celu ułatwienie wejścia w dorosłe życie, w szczególności na rynek pracy, młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze poprzez uczestnictwo w kursach doskonalących umiejętności zawodowe.

Projekt zakładał zorganizowanie i sfinansowanie 4 bloków tematycznych:

I - podniesienie samooceny uczestników: zostały przeprowadzone zajęcia grupowe na wyjeździe, odbyły się też indywidualne spotkania z psychologiem w biurze projektu. Tematyka spotkań obejmowała zagadnienia dotyczące umiejętności społecznych, m.in. zostały przeprowadzone warsztaty z komunikacji interpersonalnej, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów;

II - aktywizacja zawodowa: doradcy zawodowi przeprowadzili warsztaty aktywizacji zawodowej obejmujące m.in. tematykę rynku pracy, bilans: umiejętności, doświadczeń zawodowych i wiedzy, dokumenty aplikacyjne, autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie zajęć indywidualnych każdy z uczestników sporządził z doradcą zawodowym "Indywidualnego Planu Działania" - planu kariery zawodowej;

III - dostosowanie kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy: kurs obsługi komputera z podziałem na 2 moduły-podstawowy i zaawansowany, ponadto kursy zawodowe: do wyboru, kurs prawa jazdy kat. "B" i "C" lub inny kurs wybrany przez uczestnika projektu zaopiniowany przez doradcę zawodowego, tj. kurs księgowości komputerowej, technik psychologii sprzedaży, makijażu i wizażu;

IV - spotkania integracyjne z elementami warsztatowymi i artystycznymi: podczas spotkania wyjazdowego zostały zorganizowane zajęcia artystyczne zachęcające do rozwoju osobowościowego.

W projekcie wzięło udział 13 osób. Z uczestnikami były prowadzone kontrakty socjalne, które obejmują program aktywnej integracji społecznej i zawodowej. Dodatkowo każdy z beneficjentów miał możliwość spotkania się z pracownikiem podczas pełnionych przez niego dyżurów w biurze projektu. Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia możliwości w znalezieniu stałego zatrudnienia i osiągnięcia umiejętności czyniących młodzież atrakcyjnymi na rynku pracy.