Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Założenia projektu 2011

Projekt systemowy "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach od stycznia 2011 roku kontynuuje realizację projektu systemowego "Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży". Podejmując decyzję o rozpoczęciu projektu wzięto pod uwagę duże zainteresowanie lokalnej młodzieży w bezpłatnych szkoleniach zawodowych. Beneficjanci biorący udział w poprzednich latach, którzy z sukcesem zakończyli podjęte kursy, potwierdzili sens podjętego trudu w realizację projektu.

W roku 2010 beneficjantami była młodzież w wieku od 15 do 25 lat, która dzieliła się na trzy grupy:

  • opuszczająca rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
  • przebywająca w rodzinach zastępczych, potrzebująca wsparcia z pomocy społecznej,
  • przebywająca w rodzinach naturalnych, potrzebująca wsparcia z pomocy społecznej.

W roku 2011 postanowiono rozszerzyć grupę beneficjentów o osoby:

  • niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, które chcą podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy,
  • po odbytej karze pozbawienia wolności,
  • uzależnione, po przebytej terapii odwykowej.

Łącznie w roku 2011 wsparciem objęto 100 osób.

Beneficjenci projektu mogli skorzystać z trzech z czterech form aktywnej integracji:

  • zawodowej - doradcy zawodowi przeprowadzili warsztaty aktywizacji zawodowej obejmujące m.in. tematykę rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy warsztatów mogli skorzystać z zajęć indywidualnych.
  • edukacyjnej - w ramach tego instrumentu beneficjentom zorganizowano kursy: prawa jazdy kat. "B", "C", kurs: języka angielskiego, "Profesjonalnego sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych", "Kurs wizażu i stylizacji", "Opiekun osób niepełnosprawnych i starszych", " Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli w wózkach wyposażonych w te urządzenia".
  • zdrowotnej - zostały sfinansowane badania profilaktyczne i specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia oraz dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w nadmorskim sanatorium "Resort & Medical Spa Panorama Morska" w Jarosławcu, w którym uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych. Osoby te skorzystały z różnego rodzaju zabiegów leczniczych.
  • społecznej - zostały zorganizowane zajęcia grupowe oraz indywidualne z psychologiem, które obejmowały poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego.

Sześć rodzin wykazujących nieumiejętności wywiązywania się z ról rodzicielskich i małżeńskich, w szczególności rodziny dla których prowadzona jest procedura "Niebieskiej Karty" zostały objęte wsparciem i pomocą asystenta rodziny. Asystent wspierał i pomagał rodzinom w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego oraz wzmacniał ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

W ramach działań na rzecz równości szans płci dla grupy beneficjentów projektu zorganizowano szkolenie pn. "Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

W ramach działań środowiskowych zostały zorganizowane cztery wyjazdy integracyjne tj. spływ kajakowy Czarną Hańczą, wyjazd do Puszczy Białowieskiej połączony z pobytem w AQUA PARKU w Hajnówce, wędrówka szlakiem tatarskim oraz przejażdżka Wigierską Kolejką Wąskotorową.

Podczas spotkania podsumowującego projekt systemowy wszyscy beneficjenci otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie oraz poradnik na temat jak szukać, zmieniać i utrzymać pracę.