Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Grupa docelowa 2011

Grupę docelową projektu stanowią osoby:

  • niepełnosprawne,
  • inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w szczególności:
  • młodzież, która opuściła rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
  • młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywająca w rodzinach naturalnych oraz rodzinach zastępczych,
  • osoby samotnie wychowujące dzieci,
  • osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej,
  • osoby/rodziny wykazujące nieumiejętność wywiązywania się ról rodzicielskich i małżeńskich.

    Łącznie w tym roku objęliśmy wsparciem 100 osób.