Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, której celem jest przede wszystkim ogólna poprawa sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2019 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i priorytetów dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują następujące zasady w zakresie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych:

1. 
Ze względu na znaczny niedobór środków PFORN w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych przewiduje się dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych spełniających następujące kryteria:
1)     osoby w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności,
2)     osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie  równoważne,
3)     osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie  równoważne.

2.   Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu kompletnych wniosków, do momentu wyczerpania środków finansowych.
3.   Wysokość dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych obniża się o 20% wysokości kwot obowiązujących w danym kwartale, zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.