Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, której celem jest przede wszystkim ogólna poprawa sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2022 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i priorytetów dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zmienionym Zarządzeniem Nr 1/2023 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach z dnia 19 stycznia 2023 r. obowiązują następujące zasady w zakresie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych:

 

1.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu,
2.  Uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim/ latach poprzednich.
3.  Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które:
1)     posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie  równoważne,
2)     są w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
4.  Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu kompletnych wniosków, do momentu wyczerpania środków finansowych.
5.  Wysokość dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych obniża się o 20% wysokości kwot obowiązujących w danym kwartale, zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia.