Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SEJNACH

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –w skrócie RODO, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach,  informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34,16-500 SEJNY, tel. 87 173 415, e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych- Leszek Kędziora, kontakt: pisemnie na adres siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach lub e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl
 1. Pani/Pana dane  przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: realizacji ustawowych zadań publicznych określonych w przepisach prawa, wypełniania obowiązków prawnych, realizacji umów lub do podjęcia działań przed ich zawarciem, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione na podstawie przepisów prawa. Przykładem podmiotów, którym dane mogą być udostępnione są m. in. sądy powszechne, prokuratura, policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być też strony postępowań administracyjnych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji ustawowych zadań tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień bądź zawartych umów. Wymieniony czas określają przepisy prawa regulujące prowadzenie danego postępowania oraz przepisy kancelaryjne i archiwalne.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania  lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, oraz prawo do  przenoszenia danych osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. W sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych zadań publicznych czy zawarcie i realizacja umowy wynikających z przepisu prawa, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne. Niepodanie tych danych będzie skutkowało pozostawieniem podania/wniosku bez rozpatrzenia, a w przypadku umowy brakiem możliwości jej zawarcia i realizacji.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych w jakimś celu odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji tego celu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.