Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Dom pomocy społecznej

Struktura organizacyjna obecnej placówki Domu Pomocy Społecznej

1. Akty prawne, na których opiera się działalność Domu Pomocy Społecznej

Dom pomocy społecznej jest instytucją pomocy społecznej, która świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej "mieszkańcami domu". Domy pomocy społecznej, ze względu na ich przeznaczanie dzielą się na placówki dla:

 • osób w podeszłym wieku ;
 • osób przewlekle somatycznie chorych;
 • osób przewlekle psychicznie chorych;
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 • osób niepełnosprawnych fizycznie.

Placówki tego typu mogą być prowadzone po uzyskaniu zezwolenia wojewody przez :

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne,
 • fundacje i stowarzyszenia;
 • inne osoby posiadające osobowość prawną;
 • osoby fizyczne

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach jest samodzielną jednostką organizacyjną podlegającą Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 53. Placówka przeznaczona jest dla osób w podeszłym wieku. 

2. Zasady przyjmowania nowych podopiecznych.

Dom Pomocy Społecznej przyjmuje osoby ubiegające się o przyjęcie na podstawie:

1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla jej miejsca zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej. Do wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu dołącza się:
a) decyzję o przyznaniu zasiłku stałego lub pisemną zgodę na ponoszenie opłat za pobyt w domu.
b) decyzję organu emerytalno - rentowego, oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącenie przez właściwy organ emerytalno-rentowy.
c) oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się , małżonka, innych osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty
d) zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
2) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, któremu podlega miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania. Wywiad powinien zawierać stwierdzenie braku możliwości zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.
a) Powyższe dokumenty kompletuje ośrodek pomocy społecznej i na ich podstawie wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.
3) W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów. Dokumenty te powinien skompletować ośrodek pomocy społecznej w ciągu trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do Domu.
4) Osoba ubiegająca się jest kierowana do Domu na czas nieokreślony, chyba że wystąpi z wnioskiem o skierowanie na czas określony.
5) Przed przyjęciem osoby do Domu pracownik socjalny tego domu ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia Po przyjęciu tej osoby do domu.
6) Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o terminie przyjęcia do Domu.
7) Osobę, która przybyła do Domu, przyjmuje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona tzw. "osoba przyjmująca".
8) Dyrektor lub osoba przyjmująca przeprowadza rozmowę z osobą przyjmowaną, podczas której ustala się aktualną sytuację, zapisuje się zaistniałe zmiany w jej sytuacji od momentu złożenia wniosku oraz ustala wstępne warunki pobytu, a także informuje o zakresie świadczonych usług.
a) O przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej osoby skierowanej dyrektor placówki zawiadamia niezwłocznie organ lub podmiot prowadzący Dom.

3. Wyposażenie materialno - bytowe placówki

Dom Pomocy Społecznej w Sejnach mieści się w trzykondygnacyjnym budynku z zamontowanymi systemami: alarmowo przeciwpożarowym i przyzywowo-alarmowym. Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych tj. przed wejściem do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, a wewnątrz budynku zamontowana jest winda dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Teren wokół Domu ogrodzony i ładnie zagospodarowany.

Na parterze znajdują się następujące pomieszczenia:

 • Kancelaria
 • Pokój gościnny z łazienką
 • Kuchnia
 • Łazienka personelu Część mieszkalna
 • Jadalnia z TV
 • Kuchenka pomocnicza
 • Pokój odwiedzin
 • Zmywalnia naczyń stołowych
 • Podręczne pomieszczenie do prania i suszenia
 • Pokój personelu terapeutyczno-opiekuńczego z łazienką
 • Pokoje mieszkalne
 • pokój 1-osobowy
 • pokój 2-osobowy NA I PIĘTRZE
 • Kaplica
 • Rehabilitacja
 • Gabinet medycznej pomocy doraźnej
 • Dyżurka z systemem przyzywowo-alarmowym
 • Pokoje mieszkalne
 • 4 pokoje 2-osobowe
 • pokój 1-osobowy
 • 2 łazienki

Na piętrze:

 • Pokój dziennego pobytu, w którym prowadzona jest także terapia zajęciowa
 • Pokoje mieszkalne
 • 2 pokoje 3-osobowe
 • 2 pokoje 2-osobowe
 • 3 pokoje 1-osobowe
 • 3 łazienki
 • magazyn odzieżowy

4. Kierunki i formy działalności

Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna:

Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Sejnach są osoby starsze, chore, niesprawne fizycznie lub psychicznie, zatem główne wysiłki kierownictwa i personelu są ukierunkowane na działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna. Bezpośrednie usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne są świadczone całą dobę w systemie trzyzmianowym w pełnym wymiarze godzin na stanowiskach: opiekunek, pokojowych i pielęgniarek. Wszystkie czynności są dobierane indywidualnie do potrzeb i zmieniającego się stanu zdrowia mieszkanek. Zadania opiekuńczo-pielęgnacyjne:

 • ubieranie, mycie i kąpanie osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności, pomoc przy zmianie bielizny osobistej i pościelowej
 • pomoc przy korzystaniu z toalety
 • utrzymanie właściwego stanu sanitarnego w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach towarzyszących
 • podawanie posiłków, karmienie niezdolnych do samodzielnego ich spożywania
 • czuwanie nad podawanymi posiłkami aby były zgodne z zaleceniami lekarskimi
 • prowadzenie dokumentacji stanu zdrowia mieszkanek
 • zaopatrywanie mieszkanek w leki, środki pomocnicze do utrzymania higieny osobistej
 • podawanie leków, mierzenie ciśnienia krwi, poziomu cukru we krwi, podawanie insuliny
 • udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych
 • monitorowanie stanu psychicznego i fizycznego
 • organizowanie czasu wolnego
 • pomoc w zakupie odzieży, obuwia itp.

Pracę opiekuńczo-pielęgnacyjna wspiera lekarz rodzinny, z którym raz w tygodniu mieszkanki mają możliwość kontaktu na miejscu. Na konsultacje do specjalistów, jeśli jest taka potrzeba są zawsze dowożone. Jeśli stan zdrowia tego wymaga mieszkanki korzystają z leczenia w pobliskim szpitalu powiatowym. Na każde wezwanie spieszy z pomocą medyczną miejscowe Pogotowie Ratunkowe.

Kaplica

Kaplica

Ulubione miejsca mieszkanek

Ulubione miejsca mieszkanek

Jadalnia

Jadalnia

Dom Pomocy Społecznej dziś - od strony ulicy

Dom Pomocy Społecznej dziś - od strony ulicy

Dom Pomocy Społecznej - widok od podwórka

Dom Pomocy Społecznej - widok od podwórka