Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych

Dodano: 01.10.2013 r.

KRYTERIA DOTYCZĄCE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich

i małomiasteczkowych”

Uczestnikami/-czkami Projektu może być osoba niepełnosprawna spełniająca łącznie następujące kryteria:

a)      wiek: 16 – 59 lat – kobiety; 16 – 64 lat – mężczyźni,

b)      miejsce zamieszkania: teren wiejski lub małomiasteczkowy (do 25 tys. mieszkańców),

c)      status zawodowy: niezatrudniony/-a, w tym niezatrudniony/-a w rolnictwie (osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne bądź poszukujące pracy),

d)      osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub orzeczenie równoważne,

e)      osoba ze sprzężoną i/lub rzadką niepełnosprawnością,

f)       osoba nie będąca obecnym uczestnikiem/-czką Warsztatu Terapii Zajęciowej lub Zakładu Aktywności Zawodowej,

g)      osoba, która nie była uczestnikiem/-czką innych projektów finansowanych przez EFS lub współfinansowanych przez PFRON, gdzie korzystała z takiej samej formy wsparcia jak proponowane w projekcie.

Wszelkie pytania można kierować do biura Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo- pod nr tel. 508-501-455 (p. Zbigniew Rogalski).

Pliki do pobrania:

1. Elementy wsparcia uczestników projektu i warunki uczestnictwa

2. Wskazówki dotyczące dokumentowania niepełnosprawności