Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”: „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywnoś

Dodano: 20.11.2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”: „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Czas realizacji projektu: 2017.11.01-2019.07.31

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” od 1 listopada 2017 roku realizuje projekt

„Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. podlaskiego,

szansą na aktywność i zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do os. wobec których

zastosowanie wyłącznie instrumentów rynku pracy jest niewystarczające.

W ramach przedmiotowego projektu, preferowane do objęcia wsparciem są osoby korzystające z PO PŻ, pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. Zapisy umowy o dofinansowanie nakładają również obowiązek informowania właściwych terytorialnie OPS oraz organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, o których mowa w PO PŻ, o prowadzonej rekrutacji do projektu a także do niepowielania wsparcia, które os. zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskuje w ramach działań towarzyszących w PO PŻ.

 

W ramach projektu założono następującą strukturę grupy:

80 osób w wieku od 18 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego (48 kobiet/32

mężczyzn), z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego, zgodnie

z Kodeksem Cywilnym, w tym:

100% os. z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi.

min. 60% kobiet (min. 48 kobiet w skali całego projektu),

min. 30% os. z niskimi kwalifikacjami,

min. 30% os. z terenów wiejskich,

min. 30% os. z niepełnosprawnością 05-R, 10-N.

 

Uczestnikami/czkami projektu są (kryteria formalne):

a. osoby w wieku od 18 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego - wiek określany na

podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcje),

b. osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji społecznej i

zawodowej oraz zatrudnianiu ON z dnia 27.08.1997 r., legitymujące się aktualnym

orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym/lekkim ale ze

sprzężeniem.

c. osoby bez pracy tj. bierne zawodowo zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

d. osoby z obszaru woj. podlaskiego,

e. osoby nie korzystające w ciągu minimum 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu z

żadnej formy aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, zbieżnych ze wsparcia

planowanego w ramach projektu.

 

Rekrutacja prowadzona jest do 31.05.2018 z możliwością przedłużenia do 31.08.2018 roku. Posiedzenia komisji rekrutacyjnych odbywają się średnio co 2 tygodnie.

 

Realizowane formy wsparcia:

1. obowiązkowe dla każdego uczestnika/czki: Indywidualne Plany Działań, ICF oraz

poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

2. indywidualnie dobierane: szkolenia podnoszące kwalifikacji/zawodowe zakończone

egzaminem i/lub staże zawodowe, i/lub warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej, i//lub

wsparcie psychologiczne.

 

Kontakt

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00.

Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, ks. Suchowolca 6 (p. 301, 302), 15-567 Białystok

Tel. 85 742 68 85

biuro.podlaskie@far.org.pl