Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Gotowi na zmiany!” realizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku.

Dodano: 30.10.2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Gotowi na zmiany!” realizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku.

Projekt „Gotowi na zmiany!” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Wnioskodawcą jest Powiat Suwalski z siedzibą w Suwałkach.
Realizatorem jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku.
Okres realizacji wsparcia: 01 października 2017 roku – 31 września 2019 roku.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 50 osób (30mężczyzn, 20 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną w powiatu suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2019 z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.


Wsparcie w ramach projektu:

1. Poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, prawne i zawodowe
2. Kursy / szkolenia zawodowe, w tym:

            a. Ogrodnik terenów zieleni,
            b. Portier z modułem Palacz CO i 1kV,
            c. Ekspozytor towarów,
            d. Pracownik obsługi telefonicznej,
            e. Pomoc kuchenna,
            f. Kelner,
            g. Florysta z elementami dekoracji wnętrz,
            h. Konserwator powierzchni płaskich z obsługą maszyn sprzątających.

3. Staże / Praktyki zawodowe
4. Warsztaty kompetencji

W projekcie uczestniczyć mogą osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym:

  • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej wg Ustawy o pomocy społecznej;
  • osoby z niepełnosprawnością wg Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoby z zaburzeniami psychicznymi wg Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a także osoby z niepełnosprawnością sprzężoną – 20 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 30 osób ze stopniem  umiarkowanym;
  • osoby korzystające z PO PŻ;
  • osoby bierne zawodowo;
  • osoby zamieszkałe na terenach wiejskich i miejskich powiatu suwalskiego (30 osób), sejneńskiego (10 osób) i augustowskiego (10 osób);
  • osoby w przedziale wiekowym 25-65 lat –minimum 45 osób (dopuszcza się możliwość skorzystania ze wsparcia pełnoletnich osób z grupy <25 lat
  • osoby o wykształceniu na poziomie 1 – 3 (podstawowe – ponadgimnazjalne);
  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia.

Więcej informacji na stronie www.sdslipniak.pl lub telefonicznie (87) 562 10 02.

 

Pliki do pobrania:

1. Regulamin Projektu