Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Zapraszamy do uczestnictwa w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2019

Dodano: 04.12.2018 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2019

 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie

Od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 14 lutego 2019 roku.

Wnioski dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie

 od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 roku.

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego.

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON,

 

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2019 r.:

1)     obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2)     obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3)     obszar D – likwidacja barier transportowych;

4)     obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

5)     obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

6)     obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 
Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2019 r.:

1)     obszar B – do 150.000,00 zł - (do 50%) na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2)     obszar C – do 34.000,00 zł – (do 50%) na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3)     obszar D – na likwidację barier transportowych (w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych dofinansowanie do wysokości 70%; w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej do wysokości 80%) do kwoty:

        a)          80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio     
                     miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

        b)          70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 
                     9-cio miejscowymi, 

        c)          250.000,00 zł dla autobusów;

4)     obszar E – do 9.000,00 zł – (do 20%) na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

5)     obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

6)     obszar G - proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi - dofinansowanie do wysokości 30%.

 

Druki wniosków można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

oraz na stronie internetowej PFRON

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu w tym procedury realizacji,

kierunki działań oraz warunki brzegowe

znajdują się na stronie internetowej:

www.pfron.org.pl