Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Zajęcia korekcyjno- edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dodano: 09.09.2022 r.

Zapraszamy osoby chętne do udziału
w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zajęcia rozpoczną się w październiku br. po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do PCPR w Sejnach
od pn. do pt. w godzinach 7:30- 15:30 

Program oddziaływań
korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
realizowany jest zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249).

Głównym celem programu jest redukcja zachowań agresywnych uczestników
oraz kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób
oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Zajęcia korekcyjno – edukacyjne prowadzone są w siedzibie Centrum przy ul. Piłsudskiego 34,
dbywają się raz w tygodniu w godzinach dostosowanych do możliwości uczestników.

Program zakłada 38 godzin zajęć (w tym 2 godzinne spotkanie indywidualne i 36 godzin zajęć grupowych).

Uczestnikami programu mogą być osoby:

a) skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

b) stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

c) stosujące przemoc w rodzinie, które w ramach procedury Niebieskie Karty bądź w wyniku innych okoliczności dobrowolnie zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.


Osoby u których zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.

Zakwalifikowanie osoby stosującej przemoc do powtórnego uczestnictwa w kolejnej edycji programu, możliwe jest jeśli podczas prowadzonego monitoringu efektywności Programu wystąpiły ku temu uzasadnione przesłanki. Osoby te muszą wziąć udział w pełnym cyklu zajęć niezależnie od ilości odbytych godzin w poprzedniej edycji programu.

 

Do programu nie przyjmuje się:

a)  chorych psychicznie nie leczących się lub w fazie nasilenia choroby,

b) osób z poważnymi zaburzeniami osobowości,

c)  nałogowych hazardzistów,

d) osób uzależnionych od alkoholu czy narkotyków, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii,