Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Sejnach.

Dodano: 01.04.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje, że Dom Pomocy Społecznej w Sejnach, posiada w chwili obecnej wolne miejsce. Prowadzony jest na zlecenie Powiatu Sejneńskiego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Warszawskiej, które posiada aktualny wpis do rejestru Wojewody.

Dom przeznaczony jest dla kobiet w podeszłym wieku, w którym zapewniona jest całodobowa opieka specjalistyczna (m.in. usługi opiekuńcze, pielęgniarskie, socjalne, rehabilitacyjne). Organizacja i zasady funkcjonowania Domu uwzględniają indywidualne potrzeby mieszkanek i ich psychofizyczne możliwości. Do domu kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu. Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2014 Starosty Sejneńskiego z dnia 18 marca 2014r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS wynosi 2847,00zł.