Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

W dniu 20 stycznia 2020 r. ogłoszony został konkurs ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Od zależności ku samodzielności" – edycja 2020 r.

Dodano: 28.01.2020 r.

W dniu 20 stycznia 2020 r. ogłoszony został konkurs ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Od zależności ku samodzielności" – edycja 2020 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do konkursu zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r, poz. 688 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności".

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące moduły:

  • MODUŁ I: Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi;
  • MODUŁ II: Samopomoc;
  • MODUŁ III: Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia;
  • MODUŁ IV: Integracja i innowacyjność.

Oferty konkursowe wraz z załącznikami na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2008 r., poz. 2057), z dopiskiem na kopercie "Od zależności ku samodzielności" należy

  • przesyłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, lub
  • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 3, pok. 6

w terminie do dnia 11 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty konkursowej zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2020   

W sprawie ewentualnych pytań dotyczących konkursu należy kontaktować się z Panią Anetą Kowalską, pracownikiem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tel. +48 226611298.

Pełna treść Programu, ogłoszenie o konkursie, oświadczenie składane przez oferenta oraz wzór oferty realizacji zadania publicznego dostępne są na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:
https://puw.bip.gov.pl/articles/view/293072/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci-edycja-2020.html/year:2020/month:01/day:22