Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Uwaga zmian treści SIWZ

Dodano: 06.05.2013 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr: Nowe jutro/02/2013

Zamówienie udzielane w trybie

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI, KTÓRA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000,00 EURO

 

 na zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w nadmorskiej miejscowości oraz transport Uczestników

 

Usługi rehabilitacyjne

85.31.25.00-4

 

Usługi przewozu osób

60.17.20.00-4

 

            Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.

 

W SIWZ jest:

OFERTA na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji specjalistycznych

NIE OTWIERAĆ PRZED: 09.05.2013 GODZINĄ 11.00

  1. I.             Miejsce oraz termin składania o otwarcia ofert.
  2. Oferty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, woj. podlaskie pokój nr 2

 

  1. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 09.05.2013 r. o godzinie 10.00.

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, woj. podlaskie pokój nr 2, dnia 09.04.2013 r. o godzinie 11.00.

 

W SIWZ jest:

OFERTA na zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w nadmorskiej miejscowości oraz transport Uczestników

NIE OTWIERAĆ PRZED: 09.05.2013 GODZINĄ 11.00

 

  1. I.             Miejsce oraz termin składania o otwarcia ofert.
  2. Oferty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, woj. podlaskie pokój nr 2

 

  1. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 09.05.2013 r. o godzinie 10.00.

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, woj. podlaskie pokój nr 2, dnia 09.05.2013 r. o godzinie 11.00.

 

 

 

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w ofertach.