Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Uwaga studenci

Dodano: 21.09.2015 r.

Termin zakończenia w 2015 roku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd" upływa w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:

    1.     wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia). 
2.     termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach.), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego. 

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny

Pełną informację o programie udziela pracownik Centrum pod nr telefonu
  (87) 517 34 15


Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:  

  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

  • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
  • aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).