Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Dodano: 11.07.2022 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny informuje, że we wrześniu 2022r. planuje przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodka Adopcyjnego przy ul. Kombatantów 7, od godz. 9.00.

Szkolenie składa sie z 6 spotkań w terminach: 
06.09.2022 r., 09.09.2022r., 13.09.2022r., 16.09.2022r., 20.09.2022r., 23.09.2022r.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie bądź dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (formularz w załączeniu) do PCPR w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny lub biuro@pcpr.sejny.pl, oraz spełnienie poniższych warunków.

Rodziną zastępczą może być małżeństwo lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, które spełniają następujące warunki:
 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjnyw przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.


Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w szkoleniu. Szkolenie jest bezpłatne, a po jego ukończeniu osoby otrzymają odpowiednie zaświadczenia. Należy podkreślić, że cały cykl szkolenia to tylko 6 spotkań. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z PCPR w Sejnach tel. 875173415.


Pliki do pobrania:

1. Formularz zgloszenia na szkolenie