Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Dodano: 22.06.2021 r.

 Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.


Szkolenie organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny.

Okres realizacji szkolenia to tylko jeden miesiąc, odbędzie się ono we wrześniu 2021 r. według następującego harmonogramu:


1. 07.09.2021 r.
2. 10.09.2021 r.
3. 14.09.2021 r.
4. 17.09.2021 r.
5. 21.09.2021 r.
6. 24.09.2021 r.
 

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie w/w Ośrodka w Białymstoku przy ul. Kombatantów 7 od godz. 9.00

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny tel. 875173415; e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Na zgłoszenia czekamy do 20.07.2021 r.

Rodziną zastępczą może być małżeństwo lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a mianowicie:

1)     dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2)      nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3)       wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4)      nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5)      są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem - potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa;

6)      przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7)      nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

8)      posiadają stałe źródło dochodu;

9)      zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

                a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

                b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

                c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.