Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Dodano: 02.09.2016 r.

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Szkolenie realizowane będzie w okresie październik - grudzień br.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (łącznie 13 spotkań) w  godzinach dostosowanych do możliwości uczestników.

Na zgłoszenia czekamy do 30.09.2016r.


CO ZYSKASZ DZIĘKI  SZKOLENIU?

 • Przybliżymy Ci zagadnienia związane z rodzicielstwem zastępczym;
 • Poszerzymy Twoją wiedzę na temat wychowania dzieci;
 • Poinformujemy Cię o zasadach funkcjonowania rodzin zastępczych;
 • Pomożemy w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o bycie rodzicem zastępczym;
 • Będziemy wspierać i pomagać osobom, które zdecydują się zostać rodziną zastępczą.Rodziną zastępczą może być małżeństwo lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a mianowicie:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 •  wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem - potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • posiadają stałe źródło dochodu;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

                a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

                b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

                c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.