Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej- ONLINE.

Dodano: 18.01.2023 r.

Szkolenie organizowane jest przez Fundację Dialog przy współpracy 
z Koalicją na rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
 
w ramach projektu: "Niezastąpi Rodziny Zastępcze" 


Sszkolenie dotyczy kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze i prowadzone jest 
w ramach programu "MENTOR"
  zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 
Szkolenie jest bezpłatne i przeprowadzane w formie online
szkolenie obejmuje 54 godz.

 
Terminy najbliższego szkolenia:
03 - 04/02
10 - 11/02
24 - 25/02
 
w piątek od godz. 16:00 do 21:00
w soboty od 9:00  do 18:00 z przerwą obiadową
 
 
 
Wymagane praktyki bedzie można odbyć u rodziny z terenu swojego powiatu. 

W razie pytań prosimy o kontakt z PCPR.
 
Kto może utworzyć rodzinę zastępczą?


Rodzinę zastępczą może twożyć małżeństwo lub osoby niepozostające w związku małżeńskim,
które spełniają następujące warunki:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem - potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, oraz opinią psychologiczną o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
               - rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
               - właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
    
           - wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
  • pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może byc powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadac stałe źródło dochodów;
  • kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej są obowiązani posiadac świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.