Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

„Stypendia Pomostowe” na I rok i dalsze lata studiów.

Dodano: 15.04.2022 r.

Wystartowała nowa edycja Stypendiów Pomostowych
- maturzyści mogą zdobyć stypendia na I rok studiów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych.
Ponad 450 
stypendiów pomostowych na I rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów,
pochodzących z małych 
miejscowości i niezamożnych rodzin.

Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok
studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni
maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin
(dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł),
którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich 
uczelniach publicznych.


Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:

 pochodzić z rodziny (tj. być dzieckiem) byłego pracownika PGR,
lub
 być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,
lub
 pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu
dziecka,
lub
 posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.


Jaka jest wysokość stypendium i co zyskują stypendyści?

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku
akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce oraz wykażą się w czasie
studiów aktywnością społeczną, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych,
stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię w ramach Erasmus+, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających

kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

Kiedy można składać wnioski o stypendium?

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godz. 16.00.
W roku akademickim 2022/23 ponad 770 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i
stażach, w tym 450 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

O Programie

„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas w
programie przyznano 26 000 różnego rodzaju stypendiów, w tym blisko 18 000 na I rok studiów. Partnerzy
przeznaczyli na ten cel ponad 130 milionów zł.
Partnerami Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski, Partnerzy
Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Partnerzy: koalicja blisko 90 lokalnych organizacji
pozarządowych. Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im.
Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia.
Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na:

www.stypendia-pomostowe.pl

Oraz na: https://www.facebook.com/programstypendiowpomostowych/