Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

„SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ”

Dodano: 05.02.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach rozpoczyna realizację pilotażowego projektu

„SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ”,

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Celem głównym projektu jest skoordynowanie systemu współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia oraz pozostawania w systemie świadczeń pomocy społecznej a także opracowanie i wdrożenie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej ukierunkowanych na kompatybilność oddziaływania na ww. rodziny.

W ramach projektu zostaną powołane dwa zespoły:

- Mobilna Grupa Interdyscyplinarna: zostaje powołana do pracy z 10 zrekrutowanymi rodzinami, beneficjentami projektu. Każdy członek MGI przyjmuje zadania opiekuna, który koordynuje działania związane z rodziną, pracuje w środowisku wypracowuje i wspiera w realizacji rodzinnych kontraktów.

- Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę: opracowuje i pilotażowo wdraża Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy, opiniuje rodzinne programy stworzone przez Mobilne Grupy Interdyscyplinarne. Program integruje działania instytucji pomocy, integracji społecznej i rynku pracy, ujednolica sposoby pracy z klientami w oparciu o dostępną infrastrukturę.

W ramach tworzenia skoordynowanego systemu współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach podpisało porozumienia o współpracy z następującymi instytucjami: Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach, Sąd Rejonowy w Augustowie. Członkowie wymienionych instytucji wchodzą w skład Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę.

Projekt skierowany jest do 10 rodzin wielodzietnych (minimum 3 dzieci) zamieszkujących powiat sejneński spełniających następujące warunki:

  • Rodzina musi być wielodzietna czyli posiadać przynajmniej troje dzieci. Pilotażem mogą być objęte również rodziny wielodzietne niepełne (rodzic samotnie wychowujący minimum troje dzieci).
  • Rodziny muszą być zarejestrowane w systemie pomocy społecznej (w rejestrach OPS-u) -  potwierdzenie, że rodzina korzysta z pomocy społecznej  między innymi z tytułu bezrobocia.
  • Przynajmniej jeden rodzic musi być zarejestrowany w PUP-ie jako osoba bezrobotna lub długotrwale bezrobotna.

Rodziny uczestniczące w projekcie przez okres roku będą realizowały działania określone w Kontraktach rodzinnych, skupione w czterech modułach:

A)      MODUŁ ZATRUDNIENIOWY

W ramach modułu możliwe jest planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz realizowanie szkoleń zawodowych. Celem modułu jest stworzenie warunków do nabycia, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych dorosłych członków rodzin uczestniczących w pilotażu. W ramach modułu prozatrudnieniowego możliwe będzie sfinansowanie ich udziału w m.in. szkoleniach i kursach zawodowych dających kwalifikacje zawodowe potwierdzone stosownym certyfikatem.

B)      MODUŁ SPOŁECZNY I INTEGRACYJNY

Kompleksowe wsparcie, dzięki któremu bezrobotny może łatwiej odnaleźć się na rynku pracy. Realizacja działań mających na celu zwiększenie motywacji do podjęcia pracy (lub podtrzymanie takiej motywacji) oraz aktywności społecznej. Moduł społeczny i integracyjny uwzględnia m.in. kształtowanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego, zgodnego z normami społecznymi, życia w tym umiejętności powstrzymania się od picia alkoholu (poprzez elementy treningu asertywnych zachowań abstynenckich), nabycie niezbędnych umiejętności realistycznego planowania i osiągania celów życiowych z zachowaniem norm społecznych oraz wyjazdy/warsztaty integracyjne, których efektem będzie poprawa funkcjonowania psychospołecznego oraz wzbudzenie motywacji do pełnego uczestnictwa w innych etapach programu.

C)      MODUŁ RODZINNY

Działania rozwijające konstruktywne umiejętności i postawy rodzicielskie, rozwiązywanie konfliktów, budowanie więzi rodzinnych, doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, opracowanie

i wdrożenie indywidualnych planów pracy, udzielenie rodzinom wparcia psychologicznego i prawnego, umożliwienie rodzinom dostępu do poradnictwa rodzinnego. Możliwość zamówienia opinii prawnej, czy organizacji warsztatów kształtujących postawy rodzicielskie.

D)      MODUŁ SPORT I KULTURA

Realizacja integracyjnych programów oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w tym między innymi: zajęcia w kołach zainteresowań, zespoły wokalne, ogniska muzyczne, zajęcia sportowe, zajęcia świetlicowe, organizacja ferii zimowych i letnich.

Kontakt w sprawie projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, tel. 87 517 34 15. Projekt „SCHEMATOM STOP!...”

Pliki do pobrania:

1. Regulamin_udziału_w_projekcie