Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Rekrutacja uczestników do projektu systemowego na rok 2013

Dodano: 22.01.2013 r.

Projekt sytemowy adresowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które spełniają co najmniej jeden powód spośród wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.): ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

Uczestnikami projektu systemowego mogą być osoby zamieszkujące na terenie powiatu sejneńskiego: 

1)       z orzeczoną niepełnosprawnością;

2)       młode w wieku od 15 do 30 lat;

3)       inne, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

W ramach projektu bezpłatnie można uczestniczyć w:

 • warsztatach i indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym
 • treningu kompetencji i umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa
 • zajęciach związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub licealnym, w tym  korepetycjach z języka angielskiego i korepetycjach z przedmiotów ścisłych
 • kursie prawa jazdy kat. B i C
 • kursie zdobienia potraw  (carving)
 • kursie technik sprzedaży z obsługą kas fiskalnych
 • kursie zdobienia przedmiotów ( decoupage)
 • kursie kierowca wózków jezdniowych
 • turnusie rehabilitacyjnym
 • warsztatach z przedsiębiorczości
 • warsztatach z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn
 • warsztatach informacyjno - edukacyjnych „Stop dla przemocy”
 • spotkaniach grupy socjoterapeutycznej
 • spotkaniach grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy
 • praktykach i stażach w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie (również przedsiębiorstwie)

 

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

 ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny

tel. kontaktowe: (87) 5173 415; 508 071 034; 506 201 997 .

Osoby do kontaktu: Małgorzata Klahs, Ewelina Sztabińska i Jolanta Marcinkiewicz