Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Dodano: 09.09.2020 r.

 


„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiat Sejneński przystąpił do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem programu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup komputerów, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością), a także zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych).

Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Partnerem projektu w realizacji zadań na terenie województwa podlaskiego jest Wojewoda Podlaski.

W ramach projektu Powiat Sejneński otrzymał dofinansowanie w wysokości 109.400 zł

Otrzymane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup:

- 36 laptopów z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem użytkowym,

- 5 zestawów oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością,

- środków ochrony osobistej do bezpośredniej walki z epidemią w postaci: maseczek, rękawiczek oraz płynu dezynfekcyjnego.

Wsparciem zostaną objęte 32 rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Powiatu Sejneńskiego.