Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Projekt: „STARTER DLA MŁODYCH”

Dodano: 27.09.2021 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A w Suwałkach
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna”
realizuje od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2023r.
projekt: „STARTER DLA MŁODYCH”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.
OSI PRIORYTETOWEJ I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
 DZIAŁANIE 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
PODDZIAŁANIE 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
AKTUALNIE TRWA I TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać dokumenty
rekrutacyjne w okresie od 22.09.2021 r. do 11.10.2021 r.
( biurze projektu partnera)
 
Celem projektujest rozwój postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnienia wśród
72 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, zamieszkujących powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, grajewski, moniecki i m. Suwałki, poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.

Projekt skierowany
jest do
 osób biernych zawodowo lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z powiatu suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, grajewskiego monieckiego i m. Suwałki, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

Rekrutacja od III kwartału 2021 r. do II kwartału 2022 r.

ETAP 1: Nabór dokumentów rekrutacyjnych;

ETAP 2: Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych;

ETAP 3: Rozmowa z doradcą zawodowym.

Planowane jest przyjęcie 120 formularzy rekrutacyjnych które zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

Szkolenie „Mój biznes” 72 uczestnikom zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności, które zakończone będzie złożeniem biznes planów.

Dotacja inwestycyjna w wysokości 23 050 zł przyznana dla 72 uczestników projektu na podstawie złożonych biznes planów które, otrzymały najwyższą ilość punktów.

Wsparcie pomostowe finansowe dla 72 uczestników projektu przez okres pierwszych
6 miesięcy w kwocie maksymalnej 2600 zł netto.

Szczegółowe informacje o projekcie  uzyskają Państwo:

LIDER
Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A
Biuro Projektu w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym przy ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

Kierownik Projektu: Jolanta Szklarzewska tel. 87 566 20 55
Specjalista ds. Projektu: Marta Taraszkiewicz tel. 87 566 20 55

PARTNER PROJEKTU
Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”
Biuro Projektu, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
Koordynator Projektu: Dorota Owsiejczuk, tel. 87 565 53 64.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne sa na stronie internetowej Lidera i Partnera
 
 
 
 
 

Pliki do pobrania:

1. Plakat