Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2021.

Dodano: 11.12.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach zaprasza do udziału w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2021.

 

 Obszary programu, które będą realizowane w 2021 r.:

1)      obszar A. – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)      obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3)      obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

4)      obszar D – likwidacja barier transportowych;

5)      obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

6)      obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

7)      obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 
Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2021 r.:

1)      obszar A – do 165.000,00 zł (do 55% kosztów) na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

2)      obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, w tym:

a)           55% kosztów- w przypadku placówek edukacyjnych lub ŚDS,

b)          35% kosztów- w przypadku urzędów.

3)      obszar C – do 34.000,00 zł (do 50% kosztów) na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

4)      obszar D – na likwidację barier transportowych (w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnychdofinansowanie do wysokości 70%; w przypadku projektów dotyczącychwarsztatów terapii zajęciowejdo wysokości 80%) do kwoty:

a)       105.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)      80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c)       270.000,00 zł dla autobusów;

5)    obszar E – do 15.000,00 zł (do 20%) na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

6)      obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

7)      obszar G- nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi- dofinansowanie do wysokości 30%.

 

 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 01 grudnia 2020 r. do 15 lutego 2021 roku.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru A i E programu przyjmowane będą w terminie od 01 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r.

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu.

W przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E programu.

Druki wniosków znajdują się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach oraz na stronie internetowej PFRON.

Szczegółowe informacje dotyczące programu w tym procedury realizacji, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2021 r. znajdują się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl