Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2018

Dodano: 25.10.2017 r.

 Zapraszamy do uczestnictwa w programie

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2018

 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie

Od dnia 01 listopada 2017 r. do dnia 14 lutego 2018 roku.

Wnioski dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie

 od dnia 01 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 roku.

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek
do właściwego samorządu powiatowego.

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio
do właściwego Oddziału PFRON,

 

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r.

 

  1. Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.:

1)      obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2)      obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3)      obszar D – likwidacja barier transportowych;

4)      obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

5)      obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

6)      obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

  1. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2018 r.:

1)      obszar B – do 150.000,00 zł - (do 50%) na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2)      obszar C – do 34.000,00 zł – (do 50%) na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3)      obszar D – na likwidację barier transportowych (w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych dofinansowanie do wysokości 70%; w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej do wysokości 80%) do kwoty:

a)            80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)            70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 

c)            250.000,00 zł dla autobusów;

4)      obszar E – do 9.000,00 zł – (do 20%) na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

5)      obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

6)      obszar G - proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi - dofinansowanie do wysokości 30%.

Druki wniosków znajdują się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

oraz na stronie internetowej PFRON

Szczegółowe informacje dotyczące programu

znajdują się na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2018-roku/