Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

„Program wyrównywania różnic między regionami III 2017”

Dodano: 01.12.2016 r.

 „Program wyrównywania różnic między regionami III 2017”

 

Zapraszamy do uczestnictwa w programie

pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2017

ogłoszonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie różnic miedzy regionami w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się, transportowych oraz aktywizację zawodową zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Termin składania wniosków:

 • Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 01 grudnia 2016r.  do 28 lutego 2017 r.

 • Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 01 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 roku.

Miejsce składania wniosków:

 • Wnioski należy składać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, ul. Piłsudskiego 34, tel. 87 5173 415.
 • W przypadku obszaru  E  programu  projektodawca  składa wniosek bezpośrednio do Oddziału PFRON zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu.

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.

 1. Obszary programu, które będą realizowane w 2017 r.:
  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
  6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 1. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2017 r.:
  1. obszar B – do 150.000,00 zł (do 50%) na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszar C – do 34.000,00 zł (do 50%) na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
  3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
   1. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich ,
   2. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
   3. 250.000,00 zł dla autobusów;

(w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych dofinansowanie do wysokości 70%; w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej do wysokości 80%).

  1. obszar E – do 9.000,00 zł (do 20%) na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
  2. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
  3. w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi- (dofinansowanie do 30%).


Szczegółowe informacje procedury, zasady, kierunki, warunki brzegowe  oraz druki wniosków  dostępne są  na stronie internetowej www.pfron.org.pl