Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Program PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami III” w 2023 r.

Dodano: 25.11.2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach informuje o możliwości udziału w programie
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r.


Obszary programu, które będą realizowane w 2023 r.:

1)  obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)  obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3)  obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

4)  obszar D – likwidacja barier transportowych;

5)  obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

6)  obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

7)  obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 r.:

1)  obszar A – do 185.000,00 zł (do 55%) na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

2)  obszar B – do 165.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

- 55% kosztów- w przypadku placówek edukacyjnych lub ŚDS,

- 35% kosztów- w przypadku urzędów.

3)  obszar C – do 70.000,00 zł (do 50%) na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

4)  obszar D – na likwidację barier transportowych do (w przypadku projektów dotyczącychplacówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych dofinansowanie do wysokości 85%; w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej do wysokości 95%):

    a)  135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

    b)  110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

    c)   330.000,00 zł dla autobusów;

5)  obszar E – do 16.500,00 zł (do 20%) na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

6)  obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

7)  w przypadku obszaru G (do 30%) nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 01 grudnia 2022 r. do 15 lutego 2023 roku. Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru A i E programu przyjmowane będą w trybie ciągłym.

 

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego. W przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Druki wniosków znajdują się w na stronie internetowej PFRON. Szczegółowe informacje dotyczące programu w tym procedury realizacji, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 r. znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl