Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Program „DOBRY START” dla dzieci i osób objętych pieczą zastępczą w 2019 r.

Dodano: 01.08.2019 r.

Program "DOBRY START" dla dzieci i osób objętych pieczą zastępczą w 2019 r.

Dzieci, osoby o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, umieszczone w pieczy zastępczej (rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce  piekuńczo -terapeutycznej) oraz osoby usamodzielniane o których mowa w ww ustawie, otrzymają dodatkowe jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie „dobry start” przysługuje wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny bez względu na dochód rodziny.

Szczegółowe warunki realizacji programu „Dobry start” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018, poz. 1061 z późn.zm.)

Komu przysługuje świadczenie?
Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!
* Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę policealną i szkołę dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).
* Program obejmuje dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz osoby o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej), a także osoby usamodzielniane o których mowa w ww ustawie,
* Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów.

Dla kogo wsparcie?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo- terapeutycznej, osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski składa się w powiatowym centrum pomocy rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania wnioskodawcy lub siedziby placówki. W mieście Bydgoszczy wnioski będą przyjmowane i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 272 –Dział Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej I piętro pokój nr 45.

Kiedy złożyć wniosek?
Wnioski składa się drogą tradycyjną ( w formie papierowej) od 1 sierpnia do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

Kiedy wypłata wsparcia?
Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenie nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Pliki do pobrania:

1. Wniosek "Dobry start"