Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2019

Dodano: 01.03.2019 r.

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2019.

 

   W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 538, z 2018r. poz. 1266 ), Zarząd PFRON, podjął uchwałę nr 6/2019 w sprawie podziału środków Funduszu na 2019 r.

Powiat Sejneński w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej otrzymał kwotę w wysokości: 709 336 zł, w tym:

- 533 880 zł na finansowanie WTZ,

- 175 456 zł na pozostałe zadania.

Po zabezpieczeniu finansowania kosztów działalności WTZ kwotą 479.880 zł, na pozostałe zadania pozostaje jedynie 154.776 zł. Kwota ta pozwala na zaspokojenie najbardziej pilnych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu.
 
Na podstawie  z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki przekazane według algorytmu przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 lutego 2019 r.  w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dokonano podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej który przedstawia się następująco:

 

Zadania

Podział środków PFRON

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

w tym:

709 336

-       Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (art.35a ust.1 pkt. 8)     

533 880

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

w tym:

45 000

-       Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 oraz art. 35a, ust.1, pkt. 6a ustawy o rehabilitacji      

 

45 000

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

w tym:

130 456

-       dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art.35 a ust.1 pkt. 7 lit. a)

20 000

-       dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  (art.35 a ust.1 pkt. 7 lit. c)

58 856

-       dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
(art.35 a ust. 1 pkt. 7 lit. d)    
                              
 

  45 000

 

-       dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  (art.35 a ust. 1 pkt. 7 lit. b)     
                                   
    

  6 100

-       dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika (art. 35 a ust. 1 pkt. 7 lit. f)

     500

 

Podział środków PFRON na poszczególne zadania zgodnie z w/w uchwałą został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sejneńskim.

Pliki do pobrania:

1. Uchwała PFRON