Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2018.

Dodano: 07.03.2018 r.

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2018.

             Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 538), Prezes Zarządu PFRON pismem znak: DF.WRO.68.2018.w.IW z dnia 13 lutego 2018 r. poinformował, że Powiat Sejneński w 2018 roku otrzymał na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej kwotę w wysokości: 634.656 zł, w tym:

- 479.880 zł na finansowanie WTZ,

- 154.776 zł na pozostałe zadania

            Na podstawie  z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046) rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki przekazane według algorytmu przez  PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

            Uchwałą Nr XLI/218/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 02 marca 2018 r.  w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2018 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej który przedstawia się następująco:


Zadania

Podział środków PFRON

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

w tym:

634 656

-       Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (art.35a ust.1 pkt. 8)     

479 880

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

w tym:

40 000

-       Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie  z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 oraz art. 35a, ust.1, pkt. 6a ustawy o rehabilitacji(…)      

-        

40 000

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

w tym:

114 776

-       dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art.35 a ust.1 pkt. 7 lit. a)

dofinansowaniu podlegają jedynie wnioski osób w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i nie pracujące bez względu na stopień niepełnosprawności oraz osoby posiadające orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności   

 

16 000

-       dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  (art.35 a ust.1 pkt. 7 lit. c)

50 776

-       dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art.35 a ust. 1 pkt. 7 lit. d)                                     

w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się dofinansowaniu podlegają jedynie wnioski osób w wieku do lat 25 oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

40 000

 

-       dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  (art.35 a ust. 1 pkt. 7 lit. b)                                             

  7 500

-       dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika (art. 35 a ust. 1 pkt. 7 lit. f)

     500

 

             Po zabezpieczeniu finansowania kosztów działalności WTZ kwotą 479.880 zł, na pozostałe zadania pozostaje jedynie 154.776 zł. Kwota ta pozwala na zaspokojenie najbardziej pilnych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu.

             Mając na uwadze znaczny niedobór środków PFRON w stosunku do szacowanych potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych przyjęto zasadę przyznawania dofinansowania jedynie dla osób w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczących się i niepracujących bez względu na stopień niepełnosprawności oraz osób, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne. Natomiast  w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu dofinansowaniu podlegają wnioski osób w wieku do 25 lat oraz osób poruszających na wózkach inwalidzkich.

             Projekt w/w uchwały podziału środków PFRON został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sejneńskim.

Pliki do pobrania:

1. Uchwała PFRON