Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2017.

Dodano: 06.03.2017 r.

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2017.

            Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.), Prezes Zarządu PFRON pismem znak: DF.WRO.72.2017.w z dnia 07 lutego 2017 r. poinformował, że Powiat Sejneński w 2017 roku otrzymał kwotę w wysokości: 630.994 zł, w tym:

            - 479.880 zł na finansowanie WTZ,

            - 151.114 zł  pozostałe zadania.

            Na podstawie  z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r.  poz. 2046) rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki przekazane według algorytmu przez  PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

            Uchwałą Nr XXVIII/161/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 lutego 2017 r.   w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2017 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej który przedstawia się następująco:

Zadania

Podział środków PFRON

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej       i społecznej

w tym:

630 994

-        Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (art.35a ust.1 pkt. 8)  

479 880

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

w tym:

40 000

-        Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie  z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 oraz art. 35a, ust.1, pkt. 6a ustawy o rehabilitacji       

40 000

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

w tym:

111 114

-        dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art.35 a ust.1 pkt. 7 lit. a)

dofinansowaniu podlegają jedynie wnioski dzieci w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczących się i nie pracujących bez względu na stopień niepełnosprawności.    

 

8 000

-        dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  (art.35 a ust.1 pkt. 7 lit. c)

 61 114

-        dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art.35 a ust. 1 pkt. 7 lit. d)                                     

w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się dofinansowaniu podlegają jedynie wnioski osób w wieku do lat 25,

35 000

 

-        dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  (art.35 a ust. 1 pkt. 7 lit. b)                                             

  6 500

-        dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika (art. 35 a ust. 1 pkt. 7 lit. f)

     500

 

             Po zabezpieczeniu finansowania kosztów działalności WTZ kwotą 479.880 zł, na pozostałe zadania pozostaje jedynie 151.114 zł. Kwota ta pozwala na zaspokojenie najbardziej pilnych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu.

            Mając na uwadze znaczny niedobór środków PFRON w stosunku do szacowanych potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania jedynie dla dzieci w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczących się i niepracujących bez względu na stopień niepełnosprawności a w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób w wieku do lat 25.

 

Pliki do pobrania:

1. Uchwała PFRON 2017