Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Ogłoszenie o wyborze oferty do przetargu z dnia 17.06.2013r.

Dodano: 26.06.2013 r.

Do

                                                                       Wszystkich Wykonawców,

                                                                       którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym

                                                                       na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów                                                                                                 psycho - społecznych

 

 

Informacja o złożonych ofertach, wyborze oferty najkorzystniejszej:

 

Nr oferty

Nazwa/Imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena ofertowa na daną część zamówienia

Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena

Ilość otrzymanych punktów w kryterium doświadczenie

Ilość otrzymanych punktów w kryterium sposób prowadzenia zajęć

Informacje dodatkowe

1

Małgorzata Klahs, ul. Elektryczna 3, 16-500 Sejny

Artur Zdanio,

ul. Waryńskiego 21/28

16-400 Suwałki

Część III

230,00 zł

50,00

20,00

30,00

Razem 100 punktów - Oferta wybrana jako najkorzystniejsza w Części III

2.

Pomorska Grupa Doradcza, ul. Zbożowa 7/46,

81-020 Gdynia

Część I

80,00 zł

50,00

20,00

30,00

Razem 100 punktów - Oferta wybrana jako najkorzystniejsza w Części I

Część II

100,00 zł

50,00

20,00

30,00

Razem 100 punktów - Oferta wybrana jako najkorzystniejsza w Części II

3.

Bogdan Kościuch,

ul. Paca 9/8,

16-400 Suwałki

Część VI

99,00 zł

50,00

20,00

30,00

Razem 100 punktów - Oferta wybrana jako najkorzystniejsza w Części VI

 

 

            Oferty nie podlegają odrzuceniu, wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

 

            Umowy w sprawie zamówień publicznych zostaną podpisane niezwłocznie po przesłaniu niniejszej informacji.

 

            Zamawiający unieważnia Części: IV i V zamówienia z uwagi na brak złożonych ofert.

 

            Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.