Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

OGŁOSZENIE Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach z dnia 20 stycznia 2014 r. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodano: 20.01.2014 r.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 1/2014

Kierownika

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sejnach

z dnia 20stycznia 2014 r.

 

OGŁOSZENIE

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

z dnia 20 stycznia 2014 r.

o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze

– Inspektora – Koordynatora powiatowego 

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor - Koordynator powiatowy

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny

 

 PILOTAŻ w ramach projektu systemowego

 pn.: „ Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej

 i instytucji rynku pracy - pilotaż”

Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany

 ze środków Unii Europejskiej

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

I.  Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34

16-500 Sejny

 

II. Określenie  stanowisk urzędniczych:

Inspektor - Koordynator powiatowy

Liczba stanowisk: 1 etat

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

Forma zatrudnienia: na czas określony - od rozstrzygnięcia do31grudnia 2014 r.

 

III.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskami urzędniczymi zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

 

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 

 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów na stanowiska:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. studia wyższe,
 5. staż pracy: minimum 4 lata,
 6. doświadczenie w prowadzeniu różnych form pracy z grupami osób dorosłych,
 7. doświadczenie w pracy z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
 8. doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków unijnych,
 9. stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pacy,
 10. znajomość przepisów z zakresu ustawy: dokumentów programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podstawowych zagadnień  ustawy o zamówieniach publicznych. 
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. samodzielność w podejmowaniu decyzji, operatywność
 2. umiejętność dobrego kontaktu z ludźmi,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. doświadczenie w prowadzeniu różnych form pracy z grupami osób dorosłych,
 5. dobra znajomość technologii informacyjnej, tj. obsługa komputera, systemu Windows, Microsoft Office oraz obsługa innych urządzeń multimedialnych,
 6. prawo jazdy kat. B
 7. znajomość lokalnego środowiska beneficjentów instytucji pomocy społecznej i rynku pracy.

  

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora – koordynatora powiatowego:

 

1. Organizowanie prac Powiatowych Zespołów Koordynujących Współpracę.

2. Organizowanie prac Mobilnych Grup Interdyscyplinarnych.

3. Koordynowanie procesu doboru rodzin wielodzietnych do przetestowania rodzinnych programów zawodowych, pomocy i integracji społecznej.

4. Prowadzenie monitoringu działań skierowanych do rodzin wielodzietnych objętych wsparciem.

5. Koordynowanie procesu wypracowania lokalnych programów interdyscyplinarnej współpracy.

6. Koordynowanie procesu wypracowania rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej.

7. Prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej.

8. Przygotowanie dokumentacji przetargowej.

9. Utrzymywanie współpracy z ewaluatorem projektu.

10.Utrzymywanie współpracy z podmiotem dokonującym badania wypracowanych podczas pilotaży narzędzi.

V.  Wskazanie wymaganych dokumentów.

1. Dokumenty niezbędne:    

1) życiorys CV),

2) kwestionariusz osobowy*

3) list motywacyjny,

4) kserokopia dowodu osobistego,

5) odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6) dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy (w tym doświadczenie przy realizacji projektów unijnych), 

7) oświadczenie, że kandydat na wolne stanowisko nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)  oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe,

9)  oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

  2. Dokumenty dodatkowe:

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (m.in. zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach).

 VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Sejny, ul. Piłsudskiego 34.
 2. Specyfika pracy na stanowisku:

- praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze w budynku nie posiadającym windy,

- pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

- wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi na wskazanym stanowisku pracy,

- praca umysłowa o różnym stopniu skomplikowania,

- zmienne tempo pracy,

- sytuacje stresowe.

 

VII. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach (ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny) lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na  wolne stanowisko urzędnicze: inspektor – Koordynator powiatowy” w terminie do dnia 30 stycznia 2014 r. do godz. 10.00. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą o terminie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do PCPR w Sejnach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Inne informacje.    

Skład Komisji przeprowadzającej postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze wraz z harmonogramem postępowania w sprawie naboru na  to stanowisko został określony w  Zarządzeniu Nr 1/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach z dnia 20 stycznia 2014 r.

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz zarządzeniem Nr 3/2008 z dnia 13czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu  naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach”.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne, które zakwalifikowały się do etapu drugiego konkursu zostanie przeprowadzona rozmowa oraz ewentualnie test pisemny.

Informacja o sposobie oraz terminie przeprowadzenia drugiego etapu konkursu zostanie upowszechniona na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sejnach (dostęp ze strony internetowej http://bip.st.sejny.wrotapodlasia.pl lub poprzez link zamieszczony na stronie internetowej PCPR-u: http://pcpr.sejny.pl.

 Dodatkowo osoby, które spełniły wymagania formalne i zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomione (telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie) i zaproszone do drugiego etapu konkursu.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach (ul. Piłsudskiego 34, 16 – 500 Sejny) oraz poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sejnach (dostęp ze strony internetowej http://bip.st.sejny.wrotapodlasia.pl lub poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej PCPR-u: http://pcpr.sejny.pl.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu będą dołączone do jego akt osobowych.

Oferty odrzucone należy odbierać osobiście od dnia 10lutego 2014 r.  w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach (ul. Piłsudskiego 34, 16 – 500 Sejny), w pok. Nr 3.

 

Dodatkowych informacji udziela:                                                                 

1. Bogdan Fidrych, tel. 87/517 34 15 - Kierownik PCPR w Sejnach 

* kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sejnach (dostęp ze strony internetowej http://bip.st.sejny.wrotapodlasia.pl lub poprzez link „BIP” zamieszczony na stronie internetowej Starostwa http://www.powiat.sejny.pl zakładka: „Ogłoszenia, Przetargi”, następnie zakładka: „Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze”) oraz w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach (ul. Piłsudskiego 34, 16 – 500 Sejny) w pok. Nr 3.

Pliki do pobrania:

1. Kwestionarusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie

2. Zarzadzenie_nr_ 1/2014