Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Oddziaływania korekcyjno- edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2016r.

Dodano: 09.05.2016 r.

Na terenie Powiatu Sejneńskiego jednostką realizującą zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach.

Zgodnie z w/w ustawą Centrum prowadzi program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Głównym celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe poprzez edukację.

Grupy korekcyjno – edukacyjne prowadzone są w siedzibie Centrum przy ul. Piłsudskiego 34, w okresach trzymiesięcznych, spotkania odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych dostosowanych do możliwości uczestników. Planuje się że w roku bieżącym zajęcia korekcyjno edukacyjne rozpoczną się w miesiącu wrześniu. Warunkiem jest zgłoszenie się odpowiedniej ilości osób.

Informujemy ponadto, iż osoby dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie zamieszkałe na terenie Powiatu Sejneńskiego mogą skorzystać ze wsparcia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach oraz Kolnie. Ośrodki świadczą pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną oraz zapewniają całodobowe schronienie dla rodzin będących ofiarami przemocy. Maksymalny czas pobytu w ośrodku wynosi 3 miesiące (w indywidualnych przypadkach możliwe jest wydłużenie pobytu).

Po wcześniejszym uzgodnieniu PCPR może zapewnić transport do w/w Ośrodków.