Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Nabór uczestników do projektu systemowego "Nowe Jutro - program integracji zawodowej i społecznej" na lata 2014 - 2015

Dodano: 05.02.2014 r.

W tegorocznej edycji projektu wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące na terenie powiatu sejneńskiego, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, która negatywnie wpływa na poprawne funkcjonowanie tych osób w sferze społecznej, zawodowej i osobistej, a tym samym czyni ich osobami zagrożonymi wykluczeniem i alienacją społeczną, z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, z 2012r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509) w szczególności:

a)      z orzeczoną niepełnosprawnością, co najmniej 20 % wszystkich uczestników projektu;

b)      młode w wieku 15-30 lat;

c)      osoby usamodzielniając się po opuszczeniu rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych lub innych placówek o charakterze opiekuńczo - socjalizacyjnym

d)     inne osoby zagrożone wykluczaniem społecznym zarejestrowane lub nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

            W ramach projektu systemowego uczestnicy projektu skorzystają z następujących form aktywnej integracji:

a)    instrument aktywizacji zawodowej – uczestnicy skorzystają z warsztatowych i/lub indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym (zapoznanie się z aktywnymi metodami poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych z przyszłymi, potencjalnymi pracodawcami, omówienie dokumentów aplikacyjnych, określenie preferencji zawodowych oraz opracowanie indywidualnego planu działania).

b)   instrument aktywizacji edukacyjnej – uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

-        uczestnictwo w kursie nadającym lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe i/lub umiejętności praktyczne przydatne na rynku pracy. Proponowane kursy to: kurs prawa jazdy kat. B, prawo jazdy kat. C, kurs zdobienia potraw – carvingu, kurs technik sprzedaży z obsługą kas fiskalnych, kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli w wózkach wyposażonych w te urządzenia;

-        uczestnictwo w zajęciach związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub licealnym, w tym korepetycje z języka angielskiego i korepetycje z przedmiotów ścisłych.

c)    instrument aktywizacji zdrowotnej – osoby z orzeczoną niepełnosprawnością wezmą udział w turnusie rehabilitacyjnym.

d)   instrument aktywizacji społecznej – uczestnicy skorzystają z warsztatowych   i indywidualnych zajęć z psychologiem (wsparcie psychologiczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych), warsztatów z przedsiębiorczości, warsztatów dotyczących równości szans kobiet i mężczyzn oraz spotkań socjoterapeutycznej grupy wsparcia  i rozwoju osobistego.

 

       Dodatkowo uczestnikom projektu zostaną zaproponowane działania o charakterze środowiskowym, tj.:

-        wyjazd integracyjny,

-        wsparcie psychologa w miejscu zamieszkania klienta,

-        poradnictwo prawne,

-        warsztaty edukacyjne dla rodzin.

 

Zgłoszenia udziału w projekcie przyjmowane będą w terminie od 12.02.2014r. do 21.02.2014r.

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie i zakwalifikowania w pierwszym etapie rekrutacji jest złożenie przez Kandydata dokumentów załączonych poniżej.

 

Więcej informacji można uzyskać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach,

ul. Piłsudskiego 34,

16-500 Sejny,

tel. kontaktowe: (87) 5173 415;

Osoby do kontaktu: Małgorzata Klahs i Jolanta Marcinkiewicz

 

Pliki do pobrania:

1. Zgoda_na_zbieranie_i_przetwarzanie_danych_osobowych_pelnoletni

2. Oswiadczenie_o_niekorzystaniu_z_tego_samego_typu_wsparcia_pelnoletni

3. Oswiadczenie_dobrowolnego_udzialu_w_projekcie_pelnoletni

4. Kwestionariusz_wyboru_kursu_pelnoletni

5. Formularz_zgloszeniowy_pelnoletni

6. Zgoda_na_zbieranie_i_przetwarzanie_danych_osobowych_niepelnoletni

7. Oswiadczenie_o_niekorzystaniu_z_tego_samego_typu_wsparcia_niepelnoletni

8. Oswiadczenie_dobrowolnego_udzialu_w_projekcie_niepelnoletni

9. Kwestionariusz_wyboru_kursu_niepelnoletni

10. Formularz_zgłoszeniowy_niepelnoletni

11. Regulamin