Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Mobilny Klub Intergracji Społecznej

Dodano: 04.11.2013 r.

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia skierowanego do mieszkańców i mieszkanek gminy Sejny i Puńsk zgłaszających chęć znalezienia pracy oraz poprawy swoich umiejętności zawodowych i społecznych, w tym do:

- osób niezatrudnionych lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu wskazanego w art. 7 ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. z 2013 r. poz. 182), w tym bezrobotne, niezatrudnione i zatrudnione zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

- osób w wieku aktywności zawodowej.

Uczestnicy i uczestniczki projektu mają możliwość skorzystania z:

  • jednego z oferowanych kursów zawodowych: spawacz metodą TIG, spawacz metodą MAG, kierowca samochodów dostawczych, operator/ka ładowarki jednonaczyniowej, operator/ka koparki jednonaczyniowej, sprzedawca/czyni;
  • trzymiesięcznych płatnych staży u pracodawców;
  • poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, psychospołecznego i zawodowego);
  • pośrednictwa pracy;
  • spotkań z animatorem/mediatorem w ramach Organizacji Środowiska;
  • dodatkowo uczestnicy/uczestniczki projektu otrzymają catering, materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu.

                Warunkiem uczestnictwa w projekcie "mobilny Klub Integracji Społecznej II" jest realizacja kontraktu socjalnego, zawartego z pracownikiem socjalnym zatrudnionym w ośrodku pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

                Wszelkich informacji dotyczących projektu udziela Zespół mKIS II pod numerem telefonu 875666106, wew. 118, 120. Osoby do kontaktu: Błążej Krynicki, Magdalena Interewicz.

Biuro projektu "mobilny Klub Integracji Społecznej II" znajduje się w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" s. a. w Suwałkach przy ul. Noniewicza 42 A, tel. 87 566 61 06, fax. 87 566 74 97, e-mail: mkis@ares.suwalki.pl.

Projekt „mobilny Klub Integracji Społecznej II” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.