Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

INFORMATOR dotyczący podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową.

Dodano: 25.07.2023 r.

INFORMATOR
zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Sejneńskiego realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową wraz ze wskazaniem ich zakresu
 
___________________________________________________________________________
I. Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową
 
Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnachul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, tel. 875173415, e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl
 
Cel programu: pomoc sprawcom przemocy domowej w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację, a także redukcję zachowań agresywnych u uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.
 
Sposób realizacji: Spotkania odbywają się w siedzibie PCPR średnio raz w tygodniu w godzinach popołudniowych bądź podczas weekendów w zależności od możliwości uczestników. Program zakłada łącznie 34 godziny zajęć (2 godzinne spotkanie indywidualne i 32 godziny zajęć grupowych). Zajęcia są realizowane po zebraniu min 5 uczestników.
 
Warunki uczestnictwa: uczestnikami programu mogą być osoby:
  • skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, odbywające karę pozbawienia wolności albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
  • skierowane przez różne służby i instytucje, takie jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, Policję, prokuraturę, placówki odwykowe, placówki ochrony zdrowia, zespoły kuratorskie, organizacje pozarządowe, zespół interdyscyplinarny lub inne;
  • które dobrowolnie zgłoszą chęć uczestnictwa w programie;
  • u których po przeprowadzeniu monitoringu w ramach ich uczestnictwa w programie wystąpiły uzasadnione przesłanki do zakwalifikowania tej osoby do powtórnego uczestnictwa w kolejnej edycji programu.
 
___________________________________________________________________________
 
II. Program psychologiczno- terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową
 
Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnachul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, tel. 875173415, e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl
 
Cel programu: podniesienie poziomu bezpieczeństwa w rodzinie uczestnika programu, ograniczenie zachowań przemocowych, podniesienie świadomości i rozumienia zjawiska przemocy domowej, wsparcie procesów rozwojowych uczestnika w tym podniesienie jakości wypełniania ról społecznych.
 
Sposób realizacji: Praca terapeutyczna realizowana jest w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach uzupełniona o część psychoedukacyjną dostosowaną do indywidualnej sytuacji klienta poprzez wybór istotnych dla niego tematów. Program realizowany jest w ramach spotkań indywidualnych i grupowych prowadzonych w ustalonych terminach nie rzadziej niż raz w tygodniu. Formy spotkań mogą być stosowane przemiennie, tak aby w największym stopniu zindywidualizować i dostosować oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne do potrzeb osób stosujących przemoc domową. Łącznie dla uczestnika programu przypada min. 10 godzin zajęć (godziny zegarowe).
 
Warunki uczestnictwa: Program przeznaczony jest dla osób szukających konstruktywnych sposobów wyjścia z uwikłania w przemoc domową, w tym m.in.
  • osób zobowiązanych lub kierowanych przez różne instytucje, w tym sądy i zespoły interdyscyplinarne do udziału w programie,
  • osób skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy domowej, 
  • osób, które uczestniczyły wcześniej w programie korekcyjno-edukacyjnym i potrzebują dalszej pracy nad utrwaleniem wprowadzonych zmian,
  • osób wyrażających w pełni dobrowolną chęć uczestnictwa,
 
___________________________________________________________________________
Osoby zainteresowane udziałem w w/w programach mogą wziąć również udział w zajęciach realizowanych w innych powiatach.
___________________________________________________________________________
 
Poradnictwo Specjalistyczne
            W ramach poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Starostwo Powiatowe w Sejnach istnieje możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego, prawnego, rodzinnego oraz pracy socjalnej. Poradnictwo udzielane jest w budynku Starostwa/PCPR przy ul. Piłsudskiego 34.
W celu umówienia się na spotkanie z psychologiem lub pracownikiem socjalnym należy kontaktować się osobiście lub pod numerem telefonu: 875173415, e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacjimoże skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie. Zapisu na wizytę można dokonać osobiście lub pod numerem telefonu:  87 5173 906, 87 5173 910 e-mail: kontrola@powiat.sejny.pl  lub zapisy na stronie: https://np.ms.gov.pl/

Pliki do pobrania:

1. INFORMATOR