Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Informator dotyczący podmiotów realizujących oddziaływania korekcyjno edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dodano: 25.02.2019 r.

 
INFORMATOR
zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Sejneńskiego,
a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno- edukacyjnych
wobec osób stosujacych przemoc w rodzinie.
 
Powiatową jednostką realizującą zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r.  poz. 1390),
jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach.
Zgodnie z w/w ustawą Centrum realizuje
program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom przemocy domowej
w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację, a także redukcję zachowań agresywnych u uczestników,
kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.
Zajęcia korekcyjno – edukacyjne prowadzone są w siedzibie PCPR przy ul. Piłsudskiego 34,
spotkania odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych bądź podczas weekendów
w zależności od możliwości uczestników.
Program zakłada 40 godzin zajęć (2 godzinne spotkanie indywidualne i 38 godzin zajęć grupowych).
Zajęcia są realizowane po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników, najczęściej w okresie wiosennym lub jesiennym
ze względu na przeważającą działalność rolniczą na terenie powiatu.
Osoba do kontaktu: Jolanta Marcinkiewicz, tel. 87 5173415. 
Informujemy ponadto, iż osoby dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie zamieszkałe na terenie Powiatu Sejneńskiego
mogą skorzystać ze wsparcia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach oraz Kolnie.
Ośrodki świadczą pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną oraz zapewniają całodobowe schronienie
dla rodzin będących ofiarami przemocy.
Maksymalny czas pobytu w ośrodku wynosi 3 miesiące
(w indywidualnych przypadkach możliwe jest wydłużenie pobytu).
            Po wcześniejszym uzgodnieniu PCPR może zapewnić transport do w/w Ośrodków.