Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: pcpr@powiat.sejny.pl

Informacja o wyborze oferty

Dodano: 02.05.2013 r.


      Do
      Wszystkich Wykonawców,
      którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym
      zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów i indywidualnych konsultacji specjalistycznych.

 Informacja o złożonych ofertach, wyborze oferty najkorzystniejszej:

Numer oferty   Nazwa/Imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy  Cena ofertowa   Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena  Dodatkowe informacje
1 Centrum Dworactwa i Edukacji
ul. Targowa 16A/75, 25-520 Kielce 
Częśc I cena za 1godzinę: 74,00 zł    80,94 -
Częśc II cena za 1 godzinę: 71,00 zł    100 Oferta wybrana jako najkorzystniejsza
 2

7 Wizji Grzegorz Mikucki, ul. E. Orzeszkowej 36a/5,19-300 Ełk

Częśc I-    - -
Częśc II cena za 1 godzinę: 80,00 zł    88,75 -
3 Oferta wspólna: Monika Milewska- Brzozowska, ul. Waryńskiego 21/4,16-400 Suwałki, Joanna Śliwowska ul.Paweckiego 32,16-400 Suwałki Częśc I Cena za 1 godzinę: 59,90 zł    100 Oferta wybrana jako najkorzystniejsza
Częśc II-    - -


 Oferty nie podlegają odrzuceniu, wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

 Umowy w sprawie zamówień publicznych zostaną podpisane niezwłocznie po przesłaniu niniejszej informacji.